5db2cd7deb1259906117448268669f7

Howa sowadyjy kondensator (Hytaý üpjün ediji lomaý howa sowadyjy bölüm)

Gysga düşündiriş:

  • Gowy sowadyş effektini gazanmak üçin bugy kondensata öwürmek üçin daşky gurşaw howasyny sowadyjy serişde hökmünde ulanyň.
  • Dürli kuwwatly önümçilik liniýasy barada aýdylanda bolsa, talaplary kanagatlandyrmak üçin paralel baglanyşykda has köp toplum saýlap bilersiňiz.
  • Suw ýetmezçiligi bolan ösümlik üçin amatlydyr.
  • Kuwwaty tygşytlaň: daş-töweregi sowuk howa bilen, bölekleýin janköýerler hem sowadyş netijesini ýerine ýetirip bilerler.
  • Suwy tygşytlaň: howa sowadyjy çeşme bolany üçin, az suw sarp edilip, esasanam suw ýetmezçiligi üçin amatly.
  • Gowy görnüşi: sowadyş diňi sowadyjy çeşme hökmünde deňeşdirilende, howanyň sowadylmagy çyglylygyň üýtgemezligi üçin ýylylygy gytaklaýyn çalyşýar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Howany sowadyjy kondensator esasan turba toplumyndan, eksenel fanatdan we çarçuwadan durýar. Bukja materialy poslamaýan polat turbasy, alýumin, ösen mehaniki giňeldiş turbasy we tegelek gasynlanan goşa flanesli alýumin fin gurluşy görnüşi, şeýle gurluş ýylylyk geçiriş effektini üpjün etmek üçin poslamaýan polat turbany we alýumin fin kontakt ýüzüni ýokarlandyrýar. Mehaniki giňelme poslamaýan polat turbany we alýumin zynjyryny ýakynlaşdyrýar we tegelek süýüm suwuklygyň turbulentligini ýokarlandyryp, araçäk gatlagyny ýok edip we ýylylyk geçirijilik koeffisiýentini gowulaşdyryp biler.

Işleýiş ýörelgesi: “Cooker” we “Drier” önümçilik işinde 90 ℃ ~ 100 of köp mukdarda galyndy buglaryny öndürer. Galyndy buglary, Blower arkaly howa sowadyjy kondensatoryň turbasyna iberilýär. Turbadaky galyndy buglary ýylylyk energiýasyny turbanyň gyrasyndaky finlara geçirýär, soň bolsa finadaky ýylylyk energiýasy janköýer tarapyndan alynýar. Temperatureokary temperaturaly galyndy buglary howa sowadyjy kondensatordan geçende, galyndy buglarynyň bir bölegi ýylylygy we kondensatlary suwa goýberýär, bu turba geçiriji arkaly goldaw kanalizasiýa arassalaýyş stansiýasyna äkidilýär we standartlara ýetmek üçin bejerilenden soň boşadylýar.

Gurnama ýygyndysy

Air Cooling Condenser (1) Air Cooling Condenser (3) Air Cooling Condenser (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň