5db2cd7deb1259906117448268669f7

Awtomatiki gaplaýyş ulgamy (Öndürijiler awtomatiki gaplaýyş maşynynyň doly ulgamy)

Gysga düşündiriş:

  • Iki gezek iýmitlendirmek dizaýny has netijeli gaplamagy we has ýokary awtomatlaşdyrmagy gazanýar.
  • Awtomatiki agram ulgamy, takyk hasaplamak we ownuk ýalňyşlyklar bilen.
  • Guşak konweýer agramyny barlamaga ukyply agram we displeý enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.
  • Model: BZC-140 * 1600

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Balyk nahary saklanmazdan ýa-da eltilmezden öň gaplanmalydyr. Gaplaýyş sumkasynda köplenç polietilen dokalan halta ulanylýar. Gaplamak işini mehaniki gaplamagyň we el bilen gaplamagyň iki görnüşine bölmek mümkin. El bilen gaplaýyş enjamlary gaty ýönekeý, diňe terezisi we göçme tikin maşyny we beýleki ýönekeý gurallar gerek. Gaplamany awtomatlaşdyrmagyň derejesi zawodyň önümçilik we gaýtadan işleýiş kuwwatyna baglydyr. Has ýokary derejeli awtomatlaşdyrylan mehaniki gaplama has köp öndürijiler tarapyndan kabul edildi. Ulgam, iş netijeliligini ýokarlandyryp, zähmeti azaldyp we önümçilik çykdajylaryny tygşytlap bilýän gurnama liniýasynyň işleýşi, ykjam gurluşy, has az iş meýdany, takyk agram we ölçeg üçin amatlydyr. Möhürlenenden soň gaplanan taýýar balyk nahary gönüden-göni ammara iberilip bilner.

Awtomatiki gaplaýyş ulgamy, esasan, gaplaýyş nurbat konweýerinden, awtomatiki mukdar gaplama masştabyndan, agram enjamy we displeýli guşak konweýerinden we tikin maşynyndan durýar. Onuň agram salmak we gaplamak prosesi, takyk ölçeg effektini gazanmak üçin, gaplaýyş nurbasynyň konweýeriniň iýmitleniş gözegçiligini amala aşyrmak üçin agram görkeziji kontrolleýjiniň programma dolandyryş funksiýasyny ulanmakdyr. Agramy gutarandan soň, sumkalar möhürlemek işini tamamlamak üçin kemer konweýeriniň üsti bilen sumka tikin maşyna geçirilýär. Möhürlenenden soň sumkalarda taýýar balyk nahary ammarda saklamak üçin gönüden-göni iberilip bilner. Bu awtomatiki gaplaýyş ulgamy, içerki we halkara bazarlarda giňden tanalýan beýleki tozan materiallaryň isleglerini hem kanagatlandyryp biler.

Gurnama ýygyndysy

Automatic packing system (4) Automatic packing system (2) Automatic packing system (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň