5db2cd7deb1259906117448268669f7

Merkezden gaçyryş enjamy (öndürijiler göni satylýan merkezden gaçyryş enjamy)

Gysga düşündiriş:

  • Käbäniň aýlanma tizligi 7069 aýlaw bilen, has gowy üç faza bölünişini we has gowy balyk ýagyny üpjün ediň.
  • Dürli balyk görnüşleriniň dürli aýralyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin giň tizlik aralygy we çeýe amaly. Dürli ýagly materiallar üçin amatly.
  • PLC bilen awtomatiki gözegçilik, ýokary awtomatlaşdyryş we aňsat işlemek we adam güýjüni tygşytlamak.
  • Iň gowy poslama garşy täsirli poslamaýan esasy beden.
  • Çalt we täsirli aýralyk, ýokary hilli balyk ýagyny alyň.
  • Structureapyk gurluş dizaýny, iş meýdanyny arassa saklaň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Ölçeglerimm

Kuwwat (kw

L

W

H

DHZ430

1500

1100

1500

11

DHZ470

1772

1473

1855

15

iş ýörelgesi

Centrifuge (3)

Üç sany solenoid klapan, PLC aňtaw dolandyryş guraly bilen awtomatiki dolandyrylýar. Müşderi dolandyryş wagtyny PLC aňtaw dolandyryş gurallary gollanmasynyň islegine görä girizip biler. Dolandyryş guraly awtomatiki iş görnüşinde bolanda, suw möhürlemekde ulanylýan solenoid klapan, suw goşmak üçin dolandyryş gurallary tarapyndan minutda bir gezek açylýar. Bu suw paýlaýjydan, jam bilen süýşýän porşanyň arasyndaky boşluga girýär. Süýşýän porşini suwuň merkezden gaçyryş güýji bilen galdyryň. Süýşýän porşanyň ýokarky ýüzüni, jamyň üstündäki gapagy basmak üçin doly möhür basyň, bu wagt iýmitlenip başlaň. Süýşürilende, suw paýlaýjydan açyk deşik açylýar, kiçijik porşen slaýdyny basýar, suw akymyndan möhürleýji suw akýar, soň süýşýän porşen ýykylýar, çökündi tutýan ýerdäki gaty hapalar çökündilerden çykýar. merkezden gaçyryş güýji bilen çykýan portlar. Soňra derrew piston möhürlerini süýşürip, möhürleýji suwy dolduryň. Şol bir wagtyň özünde suw ýuwmakda ulanylýan solenoid klapan açylýar, kapotdaky gaty jisimler. Bu amal PLC aňtaw gözegçilik guraly tarapyndan amala aşyrylýar, iýmitlendirmek bes edilmeli däldir.

Aýralyk konus şekilli diskleriň arasynda edilýär. Garyndy iýmit turbasynyň üsti bilen jam merkezine girýär we paýlaýyş deşiginden geçensoň diskler toparyna girýär. Güýçli merkezden gaçyryş güýji astynda ýagtylyk fazasy (balyk ýagy) daşarky diskler boýunça merkeze tarap akýar, orta kanalda ýokaryk saklanýar we merkezden gaçyryş nasosy bilen balyk ýagyndan çykýar. Agyr faza (belok suwy) içerki diskleriň üstünden we daşarky kanalda ýokaryk hereket edip, merkezi suw nasosy bilen belok suw rozetkasyndan çykýar. Az mukdarda gaty (palçyk) belok suwy bilen alynýar, köpüsi jamyň içki diwaryna zyňylýar, çökündi zonasyna ýygnanýar, belli bir wagtdan soň, porşanyň aşagyndaky çukurdan yzygiderli boşadylýar.

Merkezden gaçyryş merkezi we merkezi merkez nasosyny kabul edýär. Şeýlelik bilen, enjam uzak wagtlap üznüksiz işläp biler, uzak möhletde gowy aýralyk effektlerini gazanyp biler.

Palçyk ýollary awtomatiki usulda, bölekleýin we doly palçykdyr. Adatça, aýralyk gutaranda doly palçyk edilýär; bölekleýin palçyk awto-palçyk gowy bölünip bilmeýän mahaly ýerine ýetirilýär, adatça aralyklar 2 minutdan köp bolmaly we tok adaty tizlik, bölekleýin palçykdan soň awtomatiki usulda täzeden işlemeli.

Gurnama ýygyndysy

Centrifuge (5) Centrifuge (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň