5db2cd7deb1259906117448268669f7

Kondensaty dikeldiş enjamy (Qualityokary hilli kondensaty dikeldiş enjamy bug kondensat ulgamy)

Gysga düşündiriş:

  • Temperatureokary temperaturaly bug kondensatyny gazana göni nasos bilen gazanyň ýangyjyny tygşytlamak. Amal, 10% -15% ýangyç tygşytlap biljekdigini subut etdi.
  • Tozan we SO2 zyňyndylary ýaly hapalanmagy azaldyň.
  • Suwuň sarp edilişini tygşytlaň. Bug kondensaty gazanyň goşmaça suwy hökmünde ulanylyp bilner. Doly ýapyk, şonuň üçin bug çykarylyşy ýok. Diňe suwy tygşytlamak bilen çäklenmän, iş gurşawyny hem gowulandyrýar.
  • Gazanyň netijeliligini ýokarlandyrmak. Iýmit suwunyň temperaturasyny ýokarlandyrýan kondensatyň ýokary temperaturasy sebäpli ýangyjy tygşytlaýar we gazanyň ýylylyk netijeliligini ýokarlandyrýar.
  • Has köp tank we nasos bilen gabat gelip biler. Nasosyň işleýiş tizligi, ideal gabat gelýän täsire ýetmek üçin enjamyň kadaly işlemegine göz ýetirmek üçin geçiriji tarapyndan dolandyrylýar.
  • Model: ZHS-800

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Balyk we balyk ýagy önümçilik liniýalarynda bugy gytaklaýyn ýylatmak üçin ulanýan “Cookers” we “Drier” ýaly enjamlar önümçilik prosesinde gytaklaýyn ýylylyk çalşygy sebäpli 100 ° C-den ýokary ýokary temperatura bug kondensatyny öndürer. Bu kondensaty gaýtadan ulanmak diňe bir senagat suwuny tygşytlaman, eýsem gazanyň ýangyjyny hem tygşytlaýar, howanyň hapalanmagyny azaldýar we gazanyň ýylylyk netijeliligini ýokarlandyrýar. Onlyöne diňe kondensat suwuny ýygnamak üçin gazany we gyzgyn suw nasosyny goldaýan bolsa, bug kondensatynyň gizlin ýylylygy gazana girmänkä dargap, şeýlelik bilen bug kondensatynyň dikeldiş bahasyny peselder. Aboveokardaky ýagdaýa jogap edip, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen Kondensaty dikeldiş enjamy bu meseläni diňe çözýär. Kondensaty dikeldiş enjamy esasan basyşly kolleksiýa tankyndan, ýokary temperaturaly köp basgançakly nasosdan, magnit flap derejesiniň ölçeginden we basyşy peseldýän klapandan durýar. Az mukdarda bugly kondensat turbalaryň üsti bilen has ýapyk kolleksiýa ýygnalýar, tankdaky basyşy basyşy peseldýän klapan ulanyp dolandyryp bolýar. Kolleksiýa bakyndaky suw derejesi belli bir beýiklige ýetende, ýokary ýylylyk köp basgançakly nasos, kondensaty we bugy makiýa up suwy hökmünde gazana gowşurmak üçin magnit flap derejesiniň ölçegi bilen dolandyrylar, bu bolsa hakyky ýylylyk netijeliligini ýokarlandyrýar. gazanyň we gazanyň potensialy doly durmuşa geçirilýär.

Gurnama ýygyndysy

Installation-collection


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň