5db2cd7deb1259906117448268669f7

Ojak (ýokary netijelilik balyk bişiriji maşyn)

Gysga düşündiriş:

 • Çig malyň gowy bişirilmegini üpjün etmek üçin göni bug bilen ýylatmak we esasy şahasy we penjek arkaly gytaklaýyn ýyladyş kabul edilýär.
 • Beton binýadyň ýerine polat binýady, üýtgedip boljak gurnama ýeri.
 • Dürli çig balyk görnüşlerine görä aýlanyş tizligini erkin sazlamak üçin tizlik üýtgeýän hereketlendiriji bilen.
 • Esasy şah, syzmakdan gaça durmak we sahypany arassa saklamak üçin awtomatiki sazlaýjy möhürleýji enjam bilen gabat gelýär.
 • Turbageçiriji blokdan we bug syzmazlygy üçin bug bufer tanky bilen enjamlaşdyrylandyr.
 • Nahar bişirijiniň çig balykdan dolydygyna göz ýetirmek üçin awtomatik iýmitlendiriji hopper bilen gabat gelýär, şeýle hem aşa iýmitlenmekden gaça duruň.
 • Zeýkeş ulgamynyň kömegi bilen kondensaty gazana gaýdyň, şonuň üçin gazanyň netijeliligini ýokarlandyryň, şol bir wagtyň özünde energiýa sarp edilişini azaldyň.
 • Çig balygyň bişiriliş ýagdaýyny anyk barlamak üçin gyrgyç belgisi arkaly.
 • Basyş gämisiniň standartyna laýyklykda, ähli basyş gämileri kömürturşy gazy arkasy kebşirlemek ýa-da pes wodorodly elektrod DC kebşirlemek bilen öndürilýär.
 • Enjam, tehniki gözegçilik edarasy tarapyndan kebşirleýiş liniýalary üçin rentgen synagyny we gidrawliki synag synagyny geçirdi.
 • Gabyk we mil ýumşak polatdan ýasalýar; giriş we rozetka, ýokarky gapak, iki uçly poslamaýan polat.
 • Izolýasiýadan soň poslamaýan list örtügini ulanyň, owadan we tertipli.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Potensial

t / sag

Ölçeglerimm

Kuwwat (kw)

L

W

H

SZ-50T

2.1

6600

1375

1220

3

SZ-80T

3.4

7400

1375

1220

3

SZ-100T

4.2

8120

1375

1220

4

SZ-150T

6.3

8520

1505

1335

5.5

SZ-200T

8.4

9635

1505

1335

5.5

SZ-300T

12.5

10330

1750

1470

7.5

SZ-400T

﹥ 16.7

10356

2450

2640

18.5

SZ-500T

20.8

11850

2720

3000

18.5

iş ýörelgesi

Çig balygy gyzdyrmagyň maksady, esasan, belogy sterilizasiýa etmek we berkitmek, şol bir wagtyň özünde indiki basma prosesine girmek üçin şert döretmek üçin balygyň beden ýagyndaky ýag düzümini goýbermekdir. Şonuň üçin nahar bişirýän maşyn, çygly balyk iýmit önümçiliginde iň möhüm baglanyşyklardan biridir.

Kuker çig balygy buglamak üçin ulanylýar we doly balyk eti ösümliginiň esasy düzüm bölegi bolup durýar. Ol silindr görnüşli gabykdan we bug bilen ýyladylýan spiral şahadan durýar. Silindr görnüşli gabyk bug kurtka bilen enjamlaşdyrylan we spiral şah we şahdaky spiral pyçaklar içerde bug geçýän içi boş gurluşa eýe.

Çig mal iýmit portundan maşyna girýär, spiral mil we spiral pyçaklar we bug kurtka bilen gyzdyrylýar we pyçaklaryň basyşy bilen haýal öňe hereket edýär. Çig mal bişirilende materialyň göwrümi kem-kemden azalýar we yzygiderli garylýar we öwrülýär we ahyrsoňy akym portundan yzygiderli çykarylýar.

Gurnama ýygyndysy

Installation collection (3) Installation collection (1) Installation collection (2)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň