5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk önümçiliginiň liniýa döwüjisi

Gysga düşündiriş:

  • Kukere iýmitlenmezden ozal uly balyklary ownuk böleklere bölmek, materialyň ululygyna we yzygiderli bişiriliş tizligine we iň gowy bişirilişine täsir etmek üçin.
  • Jübüt rozetkanyň dizaýny, dürli çig balyklara görä, ezmek prosesini ulanýandygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy saýlaň.
  • Bejeriş amatlylygy üçin hyzmat çukury bar.

Adaty tertip: QJ-500-Ⅱ 、 QJ-500-Ⅳ

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi

Käbir ýurtlarda we sebitlerde çig balygyň ululygy uludyr, bu bolsa problem ýaly käbir problemalara sebäp bolar. Ulagy kynlaşdyryň we iýmitlenmegi deň däl ediň. ⑵. Bişirilen çig balygy kepillendirip bilmeýän nahar bişirmek we aşpeziň kuwwaty peselýär.

Aboveokardaky problemanyň öňüni almak üçin, gurnap bileris Crusher 20 sm-den uzyn balyklary ownuk böleklere bölmek, material formasyny we iýmitlenişini deň derejede kepillendirmek üçin.
Kesiji, yzygiderli tertipli pyçakly rotordan we berk pyçakly çarçuwaly gurluşdan durýar. Rotor aýlanmak üçin birikdirme arkaly gönüden-göni hereketlendiriji bilen hereket edýär. Uly şekilli çig balyk girelgeden girende, rotorda hereket edýän pyçaklar bilen kesgitlenen çarçuwadaky pyçaklaryň arasynda özara kesiş täsiri bilen balyklar ownuk forma we hatda böleklere bölünýär we rozetkadan yzygiderli çykarylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň