5db2cd7deb1259906117448268669f7

Draýwer (Qualityokary hilli balyk nahary rulon turbasy)

Gysga düşündiriş:

 • Taýýar balyk naharynyň hilini gowy üpjün etmek üçin uly ýyladyş meýdany we ajaýyp guradyş öndürijiligi.
 • Atingyladyş kurtkasy bilen, drena system ulgamy arkaly, kondensaty kurtka alyň we ýylylygy ulananyňyzdan soň gazana eltiň, şonuň üçin gazanyň netijeliligini ýokarlandyryň we energiýa sarp edilişini hem azaldyň.
 • Dişli gatlagy gatylaşdyrylan reduktor, pes ses we ömri uzak.
 • Gidrawlik debrýus bilen ýük bilen täzeden başlamaga mümkinçilik beriň.
 • Gözegçilik penjiresi materialy açmazdan barlamaga mümkinçilik berýän ýagtylyk bilen üpjün edilendir.
 • SS gönüburçly turbany balyk etiniň saklanmagynyň öňüni almak üçin ýörite ýagdaýda berkidilen pyçaklar hökmünde ulanmak.
 • Basyş gämisiniň standartyna laýyklykda, ähli basyş gämileri kömürturşy gazy arkasy kebşirlemek ýa-da pes wodorodly elektrod DC kebşirlemek bilen öndürilýär.
 • Enjam, tehniki gözegçilik edarasy tarapyndan kebşirleýiş liniýalary üçin rentgen synagyny we gidrawliki synag synagyny geçirdi.
 • Ömrüňizi uzaltmak üçin çydamly ýyladyş rulony (disk).
 • Beton binýadyň ýerine polat binýady, üýtgedip boljak gurnama ýeri.
 • Poslamaýan polatdan ýokary gurluş, has gowy poslama garşylygy.
 • Izolýasiýadan soň poslamaýan list örtügini ulanyň, owadan we tertipli.
 • Derwezeler, penjireler, ýokarky bölegi Poslamaýan polatdan, silindr 16mm Mn polatdan ýasalýar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Atingyladyş

Faceerüsti meýdany

m2

Ölçeglerimm

Kuwwat

kw

L

W

H

SG-Ø1300 * 7800

88

11015

2600

2855

37

SG-Ø1600 * 7800

140

10120

2600

3105

45

SG-Ø1600 * 8700

158

11020

2600

3105

55

SG-Ø1850 * 10000

230

12326

3000

3425

75

SG-Ø2250 * 11000

370

13913

3353

3882

90

iş ýörelgesi

Draýwer bug bilen ýyladylýan aýlanýan şahdan we bug kondensat suwy bilen gorizontal gabykdan durýar. Guramagyň tizligini gowulandyrmak üçin gabyk sendwiç gurluşyny kabul edýär we aýlanýan şahanyň bug bilen gyzdyrylmagy netijesinde emele gelen kondensat suwy (umuman 120 ℃ 130 between arasynda) silindriň içindäki balyk naharyna belli bir ýylylyk täsir edýär.

Mil ýyladyş rulonlary bilen kebşirlenýär we rulon burç bilen sazlanyp bilinýän tigir pyçaklary bilen üpjün edilýär. Diňe balyk naharyny gyzdyryp bilmän, balyk naharyny ahyryna çenli herekete getirip biler. Aýlanýan şahanyň içindäki bug paýlaýjy enjam, bugy her ýyladyş rulonyna deň paýlap biler. Bug we kondensat suwy, rulonlaryň iki gapdalyndaky rulonlarda degişlilikde ýokary ýylylygy saklar ýaly.

Miliň aýlanmagy bilen, balyk nahary tigirli pyçaklaryň we rulonlaryň bilelikdäki hereketi bilen doly garylýar we garylýar, şonuň üçin balyk nahary aýlanýan mil we rulonlaryň üstü bilen iň ýokary derejede aragatnaşyk saklaýar. Draýweriň ýokarsy galyndy buglaryny ýygnamak we balyk naharynyň turba geçirijisine siňmeginiň öňüni almak üçin induksiýa gutusy bilen enjamlaşdyrylandyr. Windowapyk penjire gapagy, sowuk howanyň dem almazlygy üçin ulanylýar. Bug iýmit portunyň şahasynyň ujundan girýär we kondensat suwy balyk önüminiň rozetkasynyň ujundan kurtka akdyrylýar we beýleki şahanyň ujundan çykarylýar we ahyrynda umumy kondensat suw turbasyna öwrülýär. .

Gurnama ýygyndysy

High Quality Fish Meal Coil Pipe Drier (2)High Quality Fish Meal Coil Pipe Drier (3)High Quality Fish Meal Coil Pipe Drier (4)High Quality Fish Meal Coil Pipe Drier (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň