5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk öndürýän maşyn spiral pyçagy

Gysga düşündiriş:

  • Esasan ýokary ýapyşykly we gysyşly materiallary eltmek üçin ulanylýar.
  • Eltip bermek işini tamamlamak bilen, materialy şol bir wagtyň özünde garyşdyrmak wezipesi bar.
  • Productionokary önümçilik netijeliliginiň, pyçagyň hili, ýokary gatylygy, gowy eşik garşylygy we ş.m.
  • Müşderileriň saýlamagy üçin poslamaýan polat pyçaklar we uglerod polat pyçaklar bar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz spiral pyçaklaryň dürli aýratynlyklaryny öndürip biler. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, spiral pyçak esasan ýokary ýapyşykly we gysyşly materiallary eltmek üçin ulanylýar. Bu spiral üstü görnüşi, eltiş amalyny tamamlamak bilen, materialy şol bir wagtyň özünde garyşdyrmak wezipesine eýedir. Kompaniýamyz, ýokary önümçilik netijeliligi, çig mal tygşytlamak, ýokary hilli, ýokary gatylyk, gowy aşaga garşylyk we ş.m. ýaly spiral pyçaklary öndürmek üçin sowuk togalanmak we guýma usulyny ulanýar. Esasan konweýeriň we esasy şahanyň dürli aýratynlyklarynda ulanylýar.

Bu spiraly nädip ýasamaly? Müşderileriň islegine görä, esasy material, spiral diametri, spiral aralygy we ş.m. material we tehniki çyzgylary taýýarlarys, spiral pyçaklar taýýar bolansoň, iň möhüm ädim gelýär, bu pyçaklaryň arasynda kebşirlemekdir. kebşirlemezden ozal bogun nokadynda çukur ýasarys, soňra kebşirlemäge başlarys, bu ýol bilen ähli spiral pyçaklaryň berkligini kepillendirip bileris, bilşimiz ýaly, spiral pyçaklar enjamy işletmek bilen daşaýarlar, eger bogun berk däl, aňsatlyk bilen döwüler. Alyjylaryň isleglerine görä, spiral pyçaklaryň berkligini ýokarlandyrmak we poslama garşy has köpeltmek üçin spiral pyçagyň gyrasyna erginli polat plastinka örtüp bileris.

Bu görnüşli spiral pyçaklar dünýäde giňden ulanylýar, Hindistandan, Russiýadan, Mawritaniýadan, Wýetnamdan gelýän alyjylarymyz bar. Sizden gözleg hatyny alyp bileris diýip umyt edýäris. Talabyňyza görä ýarym önüm we ahyrky önüm bilen üpjün edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň