5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk önümçiligi liniýasy Doňdurylan balyk döwüjisi

Gysga düşündiriş:

  • Doňdurylan balygy ownuk böleklere bölüp, bişirmegiň täsirine göz ýetiriň.
  • Adaty doňdurma zerurlygy ýok, ezilenden soň Cooker-de gönüden-göni iýmitleniň, täzeligine göz ýetiriň.
  • Dişli guty we güýçli pyçaklar bilen gabat gelýän, uzak hyzmat wagty bilen ezmek prosesini üznüksiz üpjün ediň.
  • Adaty tertip: QJ1500 、 QJ / 2300

 

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doňdurylan balyk döwüjisi, aýlanyş tizligini azaltmak üçin gaty dişli reduktor bilen kabul edýär. Gatylaşdyrylan dişli reduktorlar, ýokary güýç, ýokary takyklyk, gowy aragatnaşyk, ýokary geçiriş netijeliligi, rahat işlemek, pes ses bilen karburizasiýa we söndürmek arkaly ýokary güýçli pes uglerod garyndy polatdan ýasalýar; kiçi göwrüm, ýeňil agram, uzak ömrüň dowamlylygy, ýokary ýük göterijiligi; sökmek we barlamak aňsat, gurmak aňsat.

Doňdurylan balyk döwüjiniň ýekeje şahasy we goşa şahasy dizaýny bar.
Singleeke şahly doňdurylan balyk döwüjiniň iş prinsipi: Motor gatylaşdyrylan dişli gutyny sürýär, soňra içki wilka birikdirme arkaly aýlanýar we şahadaky ýokary güýçli garyndy pyçaklar durnukly ýokary güýçli garyndy pyçaklary bilen täsir edýär, ezmek prosesini maksat edinýär. .

Doňdurylan balyk döwüjiniň goşa şahasynyň iş prinsipi: Motor gatylaşdyrylan dişli reduktoryny herekete getirýär we soňra esasy şahany birikdirmegiň üsti bilen aýlamaga iterýär. Bir jübüt sinhron birleşdiriji dişli esasy we gul şahalarynda özara täsiri sebäpli, iki şah, doňdurylan balyk döwüjiniň ezilmegini maksat edinip, ters tarapa degişlilikde aýlanma hereketini döredýär.

Gurnama ýygyndysy

Frozen-fish crusher (2) Frozen-fish crusher (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň