5db2cd7deb1259906117448268669f7

Öwüriji maşyn (Hytaý zawody Gowy hilli balyk üweýji maşyn)

Gysga düşündiriş:

  • Balyk naharynyň nepisliginiň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ölçegdäki mesh plitalary bilen.
  • Treatmentörite bejergisi, ýokary gatylygy we könelmegine çydamly pyçaklar.
  • Topokarky gabyk we zarba plastinka poslamaýan polatdan has gowy poslama garşy öndürilýär.
  • Öz-özüňi gulplamak enjamy, ýokary howpsuzlyk häsiýeti.

Adaty model: HDSF56 * 40, HDSF56 * 50, HDSF56 * 60, HDSF56 * 60 güýçlendirildi

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Ölçegleri (mm)

Kuwwat

(Kw)

L

W

H

HDSF56 * 40

1545

900

2100

30

HDSF56 * 50

1650

900

2100

30

HDSF56 * 60

1754

900

2100

37

HDSF56 * 60 Giňeldilen)

1754

900

2100

45

iş ýörelgesi

Elek barlagy gaýtadan işlenenden soň, käbir hapalar bilen aýrylan balyk etinde henizem deň däl bölejikler bar, esasanam iýmitiň gaýtadan işlenişine we hiline täsir etjek iri görnüşli balyk oňurgalary, balyk süňkleri we ş.m., ähli balyk etini ezmegiň maksady iýmitde hatda garyşmagyny aňsatlaşdyrmak üçin. Ezilen balyk eti ideal görnüşe we bölejik ölçeglerine laýykdyr. Iýmit goşundylarynyň görnüşiniň tapawudy sebäpli dürli ulanyjylarda balyk naharynyň bölejikleriniň ululygyna dürli talaplar bar. Köpüsi 10 sany elekli deşikden geçmegi talap edýän spesifikasiýalary ulanýarlar, ýogsam balyk nahary deň derejede garylyp bilinmez. Häzirki wagtda balyk önümçiligi pudagynda ulanylýan üweýjiler, ölçegleri boýunça dürli-dürli bolsa-da, esasan çekiç döwüjidir. Biziň üpjün edýän zadymyz, ýokary eziji netijeliligi, az energiýa sarp etmegi, gurluş gurluşynyň dizaýny, ýönekeý tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklaryna eýe bolan "suw damjasy şekilli ezýän kamera çekiç döwüjisi".

Öwüriji maşyn işläninde balyk nahary iýmit portunyň ýokarsyndan ekran plastinkasyndan emele gelen ezýän kamera girýär we ýokary tizlikli aýlaw çekiçiniň zarbasy bilen ezilýär. Bu döwürde, uly bölejikleriň ekranynda galan mata plastinka elekden has inçe bölejikler, elekden syzýança ýene urulýar we gaýtalanýar. Thehli ezilen balyk nahary rozetkanyň üsti bilen üweýji maşynyň akym portunda oturdylan nurbat konweýerine düşýär.

Gurnama ýygyndysy

China Factory Good Quality Fishmeal Grinding Machine (1)
China Factory Good Quality Fishmeal Grinding Machine (4)
China Factory Good Quality Fishmeal Grinding Machine (2)
China Factory Good Quality Fishmeal Grinding Machine (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň