5db2cd7deb1259906117448268669f7

Habarlar

 • Giriş: Balyk ýagyny gaýtadan işleýän enjamlary gaýtadan işleýji-bölüji

  LT seriýaly merkezden gaçyryş degidratory, öňki dokma senagaty ministrliginiň bitewi dizaýn standartyna laýyklykda, dürli materiallary hakyky ulanmak bilen işlenip düzülýär;merkezden gaçyryş degidratorynyň bu tapgyry laýyk dizaýny, ýönekeý gurluşy, ýokary netijeliligi, kiçi köýnegi, pes n ...
  Koprak oka
 • Bug çygly balyk nahar guradyjysynyň artykmaçlyklary

  Balyk guradyjy guradyjy, balyk önümçiliginde bişirilen gaty gaty ýylylyk çeşmesiniň üsti bilen guradyp, balyk etini alýan enjamlaryň bir görnüşidir.Balyk guradyjy enjam, adatça aýlanýan esasy şahdan we stasionar gabykdan durýar.Balyk guradyjy guradyjy, balyk etiniň esasy enjamy ...
  Koprak oka
 • Balyk öndürýän zawodlar üçin ysy arassalamak meýilnamasy

  Balyk nahar zawody, ýokary suwly buglary ýylatmak, basmak, guratmak we ezmek ýaly dürli usullary ulanmak bilen iýmit üçin iýmitlenmek üçin galan suw önümlerini, ownuk balyklar we karides bilen birlikde balyk naharyna öwürýär.Zyýanly gaz önümçilik prosesiniň köp nokatlarynda döredilýär we ...
  Koprak oka
 • Balyk önümleriniň doly önümçilik liniýasy haýsy enjamlary öz içine alýar?

  Balyk eti haýwanlaryň belok iýmitidir.countryurdumyň balykçylyk pudagy giç başlandy, ýöne soňky ýyllarda ýokary hasylly we pes bahaly balyklaryň öndürilişiniň köpelmegi we maldarçylygyň ösmegi bilen iýmlere bolan isleg artdy we balyk önümlerini gaýtadan işleýän senagat ...
  Koprak oka
 • Menhaden balyk nahary haýsy görnüşde gaýtadan işlenýär?

  Ulanmak üçin ýokary hilli belok goşundy iýmit menhaden balyk naharydyr.Mallar we guşlar üçin beloklaryň möhüm çeşmesi hökmünde maldarçylygyň dowamly ösmegi üçin onuň hilini üpjün etmek möhümdir.Şonuň üçin balyk nahary guş iýminde ýygy-ýygydan ulanylýar, mysal üçin balyk nahary h ...
  Koprak oka
 • Specializedöriteleşdirilen balyk nahary önümçiliginiň ugruna düşünmek üçin alyp gidiň

  Balyk etini öndürmek ulgamy Balyk etini öndürmek soňky ýyllarda girdejili pudaga öwrüldi.Balyk naharyny öndürmek ýöriteleşdirilen gaýtadan işlemek tehnologiýasyny we dürli balyk nahar enjamlaryny ulanmagy talap edýär.Balyk kesmek, balyk buglamak, balyk basmak, balyk naharyny guratmak we barlamak, ...
  Koprak oka
 • Balyk ýasamak çyzyklary we tapawutlar

  Häzirki wagtda öýde ýasalan balyk nahary üç görnüşe bölünýär: balyksyz nahar, ýarym gök balyk nahary we tutuş ýagly balyk nahary.Skimfat balyk naharynyň önümçiligi birneme pes, ulanyjylar esasan kiçi iýmit kärhanalary, iri we orta pudaklar az ulanýarlar. Sentýabr-oktýabr aýlarynda nebit önümçiligi ...
  Koprak oka
 • 11-nji Hytaý balyk tozy we balyk nebit senagaty konferensiýasy

  2022-nji ýylyň 8-nji awgustynda Hohehot şäher häkimliginde 11-nji Hytaý balyk nahary we balyk ýagy senagaty konferensiýasy üstünlikli geçirildi. Duşuşykda delegatlar dünýädäki balyk iýmit önümçiligi we söwda ýagdaýy, içerki balyk nahary önümçiligi barada giňişleýin we çuňňur pikir alyşdylar. we bazar şertleri ...
  Koprak oka
 • Näme üçin balyk nahary sowadyjy maşyny saýlamaly?

  Näme üçin balyk nahary sowadyjy maşyny saýlamaly?

  Balyk nahary ýokary hilli we ýokary belokly çig mal bolup, suw hojalygynda we ýokary derejeli haýwan iýminde giňden ulanylýar. Özboluşly iýmit gymmaty sebäpli suw önümlerinde we ýokary derejeli doňuz iýminde ulanylmagy ornuny tutup bilmez.Statistikalara görä, Hytaýyň ýyllyk önümçiligi ...
  Koprak oka
 • Galyndy buglaryň köpelmegi-film bugaryjy

  Galyndy buglaryň köpelmegi-film bugaryjy

  2019-njy ýylyň dekabrynda Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd-iň gözleg we barlag topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrmagy we müşderileri has netijeli we ösen enjamlar bilen üpjün etmegi maksat edinip, täzelikleri dowam etdirýär.Buglaýjynyň täze görnüşini döretdik b ...
  Koprak oka
 • Leeke nurbat basyşynyň täze görnüşi.

  Leeke nurbat basyşynyň täze görnüşi.

  Üznüksiz innowasiýa we ösüşi maksat edinip, bazaryň zerurlyklary bilen utgaşyp, Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd, leeke nurbat metbugatynyň täze görnüşini özbaşdak ösdürdi.Bar bolan nurbat pressleri gaty giň bolsa-da u ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň awgust aýy üçin polat bahasy çaklamasy: üpjünçilik we isleg gurluşynyň optimizasiýa bahasy güýçli tarapda

  2021-nji ýylyň awgust aýy üçin polat bahasy çaklamasy: üpjünçilik we isleg gurluşynyň optimizasiýa bahasy güýçli tarapda

  Bu mesele garaýyşlar.Wagt: 2021-8-1-2021-8-31 Açar sözler: çig malyň arzanladyşyny azaltmak üçin önümçilik çäklendirmeleri Bu mesele boýunça gollanma.● Bazara syn: önümçilik çäklendirmeleriniň oňyn ýokarlanmagy sebäpli bahalar birden ýokarlandy.● Üpjünçilik derňewi: Üpjünçilik şertnamany dowam etdirýär we inwentar tur ...
  Koprak oka