5db2cd7deb1259906117448268669f7

Bug çygly balyk nahar guradyjysynyň artykmaçlyklary

The balyk guradyjy Balyk önümçiliginde bişirilen gaty gaty ýylylyk çeşmesi, umuman bug bilen guradyp, balyk etini alýan enjamlaryň bir görnüşidir.Balyk guradyjy enjam, adatça aýlanýan esasy şahdan we stasionar gabykdan durýar.Balyk guradyjy guradyjy, balyk etini gaýtadan işleýän baglanyşykdaky esasy balyk enjamydyr we guradyjynyň gaýtadan işleýşi soňky balyk etiniň hiline gönüden-göni täsir edýär.

Bug çygly balyk guradyjy näme?

Ilki bilen, balyk naharyny gaýtadan işlemek tehnologiýasy, adatça göni ot guratmak we pes temperaturaly bug guratmak prosesine bölünýär, şonuň üçin biziňbug çygly balyk guradyjy köplenç pes temperaturaly bug guratmak prosesinde ulanylýar.

Çalt pes temperaturaly guratma prosesi (iki basgançakly guratmagy bejermek usuly): birinji etap bug guratmakdyr.Şondan bäri balyk nahary bug ulgamy pes basyşda işleýär, işleýiş temperaturasy 30°C guradyjy diýilýänlerden pes, balyk etiniň ýokary siňdirilmegini saklamakda örän täsirli.Ikinji etap, balyk etiniň hilini ep-esli ýokarlandyrmak üçin gytaklaýyn gyzgyn howany guratmak ulgamyny ulanýar.Draýwer (Qualityokary hilli balyk nahary rulon turbasy) (2)

Bug çygly balyk nahar guradyjysynyň iş prinsipi näme??

Bug görnüşli çygly balyk guradyjygytaklaýyn bug guradyjysyna degişli ýylylyk çeşmesi (bug basyşy 0.6MPa) hökmünde doýgun bug ulanýar.Esasan eplenç bilen gyzdyrylýar we daşarky gabygyň interýeriniň üsti bilen hem gyzdyrylyp bilner.Epleniň tizligi haýal, adatça 10-12rpm.Material pyçagyň daşky gyrasyndaky itekleýiş ulgamynyň üsti bilen iýmit ujundan akymyň ujuna ýuwaş-ýuwaşdan geçirilýär.Çykyş, islege görä çykyşyň göwrümini we tizligini sazlamak üçin amatly tizlik bilen sazlanyp bilinýän nurbat konweýer tarapyndan dolandyrylýar.

Heatingyladyş pyçaklary ýokary hilli bökdençsiz polat turbalara wetäsirli kondensat drena system ulgamy, pyçaklaryň ýyladyş meýdany iň ýokary netijelilikde ulanylyp bilner we ýylylyk çalşygynyň gowy netijeliligini saklap bolar.Heatingyladyş pyçaklarynyň arasynda poslamaýan polat gyryjy bar, bu materialy garyşdyryp biler, materialyň pyçaklaryň arasynda ýygnanmagynyň öňüni alyp biler we suwuň doly bugarmagyny üpjün edip biler.Suw bugy, guradyjynyň ýokarsyndaky poslamaýan polatdan ýygnan kapotdan geçýär we induksion fanatyň täsiri bilen bedenden yzygiderli çykýar.

Bug çygly balyk guradyjysynyň başga goşundylary barmy?

Üýtgeşik gurluş dizaýny we ajaýyp guradyş täsiri sebäplibalyk guradyjy, bu guradyjy azyk, himiýa senagaty, lukmançylyk we gurluşyk materiallary ýaly pudaklarda poroşok we granula materiallaryny guratmak üçin giňden ulanylyp bilner.Bu seriýa bilen guradylan önümler: krahmal, glýukoza, balyk nahary, granulirlenen şeker, stol şekeri, çakyr çüýşesi, iýmit, glýuten, plastmassa rezin, kömür tozy, boýag we ş.m.


Iş wagty: Noýabr-17-2022