5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk ýasamak çyzyklary we tapawutlar

Häzirki wagtda öýde ýasalan balyk nahary üç görnüşe bölünýär: balyksyz nahar, ýarym gök balyk nahary we tutuş ýagly balyk nahary.Skimfat balyk naharynyň önümçiligi birneme pes, ulanyjylar esasan kiçi iýmit kärhanalary, iri we orta pudaklar az ulanýarlar. Sentýabr-oktýabr aýlarynda çig balygyň ýagy az.Fatagly balyk naharynyň ýagy defat balyk naharyndaky ýag bilen meňzeş bolsa-da, ähli ýagly balyk nahary ýokary hasyl we ýokary girdeji gazandyrýar, şonuň üçin köp öndürijiler esasan tutuş ýagly balyk naharyny öndürýärler. Gyşa girensoň, balyk bedeniniň agramy we ýagy deňeşdirilende köpelýär, ýagyň mukdary hem gaty ýokary, käbir öndürijiler ýarym ýagly balyk nahary öndürmäge başladylar.
Bug balygynyň peselmegi:
Balyk iýmitiniň peselmeginiň önümçilik prosesi, çig balygy bişirmek, basmak, gaty suwuk aýyrmak, ýag bilen suwy bölmek, guratmak, sowatmak, barlamak, ezmek we birnäçe amallar arkaly gaýtadan işlemekdir.
Fatarym ýagly balyk nahary:
Semiarym ýagly balyk nahary bilen ýarym ýagly balyk nahary arasyndaky tapawut, ýarym ýagly balyk naharyndan geçdibalyk ýagyny bölüji maşynbölünen suwbalyk nahary guradyjyguratmak üçin balyk tozy bilen garylan, balyk poroşokynyň poroşok derejesini ýokarlandyrýar, myşsa dokumalarynyň ýitmegini azaldýar. semiarym we adaty balyk naharynyň ysy birneme üýtgeýär, birneme ysly.Hemifatiň bahasy skimden has arzan.
Fatagly balyk nahary:
Fatagly balyk naharyny öndürmek prosesi, balygyň bişirilmegibalyk bişiriji maşyn, balyk we suw basmazdan guratmak üçin göni balyk nahary guradyjysyna girýär. Çig balygyň taze talaby bilen ýarym ýagly balyk naharyna görä ýokary däl, balyk ýagynyň düzümi gaty az, ýagly balyk naharyndaky ýagyň mukdary birneme ýokary, gaty inçe kislotanyň bahasy birneme ýokary, duzuň düzümi birneme ýokary, ysy we ýagly balyk nahary gaty üýtgeşik, şonuň üçin ýarym ýagly balyk naharynyň hili has erbet.

 


Iş wagty: Sentýabr-08-2022