5db2cd7deb1259906117448268669f7

2021-nji ýylyň awgust aýy üçin polat bahasy çaklamasy: üpjünçilik we isleg gurluşynyň optimizasiýa bahasy güýçli tarapda

Bu mesele garaýyşlar.
Wagt: 2021-8-1-2021-8-31
Açar sözler: çig malyň arzanladyşyny azaltmak üçin önümçilik çäklendirmeleri
Bu mesele boýunça gollanma.

● Bazara syn: önümçilik çäklendirmeleriniň oňyn ýokarlanmagy sebäpli bahalar birden ýokarlandy.
● Üpjünçilik derňewi: Üpjünçilik şertnamany dowam etdirýär we inwentar ýokarlanmakdan pese gaçýar.
● Talap derňewi: ýokary temperatura we ýagyşly täsir, islegiň pesligi.
Ost Çykdajylaryň derňewi: çig mal bölekleýin azaldy, çykdajy goldawy gowşady.

Makro derňewi: durnukly ösüş syýasaty üýtgewsiz galýar we pudak oňat ösýär.
Giňişleýin görnüş: Iýul aýynda tutuş ýurt boýunça düýpli abatlaýyş we önümçiligiň çäklendirilmegi baradaky habarlar bilen içerki gurluşyk polat bahalary yza gaýdyp başlady. Bu döwürde makro-hoş habar ýygy-ýygydan çykýardy, peseltmegiň doly durmuşa geçirilmegi; spekulýatiw duýgy ýene gyzdy, gelejek bazary güýçli ýokarlandy; önümçiligiň çäklendirilmegine garaşmak bilen polat fabrikleri köplenç zawodyň öňki bahasyny ýokarlandyrýarlar. Polat bahasy möwsümden daşary ýokarlandy, garaşylýandan has ýokary boldy, esasanam köp ýerlerde çig polat önümçiligini azaltmak syýasaty sebäpli käbir polat kärhanalary önümçiligi azaldyp başlady, maýa bazaryndan soň ýeňilleşdirmek üçin basyş azaldy tolkun. Şeýle-de bolsa, bahalaryň ýokarlanmagy bilen birlikde, ýokary temperaturada we ýagyşly howada islegiň gaty pes bolmagy, in engineeringenerçilik taslamalarynyň gurluşygyna päsgelçilik döredýär, terminal dolanyşygy geçen aý bilen deňeşdirilende ep-esli azaldy. Talap we isleg iki ugurda-da gowşaýar we geçen aýky kararymyz esasan birmeňzeş, ýöne bazardaky dartgynlygy güýçlendirip, kapital bazary bilen üpjünçiligiň gysylmagy çäksiz ulaldy. Umuman aýdanyňda, iýul aýynyň dowamynda ösüşe garaşylýardy we maliýe maýasynyň roly aýdyň görkezildi. Awgust aýyna girenden soň, iki taraplaýyn üpjünçiligiň we islegiň gysylmagy görnüşi üýtgär: üpjünçilik tarapynda, önümçiligi gysmak ýaly agyr mesele sebäpli käbir sebitler önümçilik çäklendirmeleriniň gerimini giňeltmegi dowam etdirer, önümçiligi gaýtadan dikeltmek kyn; isleg tarapynda, aşa howa kömegi bilen gijikdirilen islegiň dikeldilmegine garaşylýar. Şol sebäpden, awgust aýynda içerki gurluşyk polat üpjünçiligi we isleg gurluşy optimallaşdyrylar, polat bahalary we inersiýa ýokary giňişlik bolar. Şeýle-de bolsa, önümçilik çäklendirmeleriniň ýokarlanmagy bilen soňky döwürde demir magdany, galyndylar we beýleki çig mal bahalary belli bir derejede pese gaçdy, polat fabrikleriniň agyrlyk merkeziniň peselmegine, önümçilik çäklendirmelerinden soň girdejiniň giňelmegine ýa-da gowşadyldy (elektrik peç polat administratiw önümçilik çäklendirmelerinde däl). Mundan başga-da, käbir polat önümleri eksport salgyt ýeňillikleri syýasatynyň düzedilmegi Hytaýda polat eksportynyň sanyny azaldar, gozgalmaýan emläk düzgünleşdirmesiniň ýokarlanmagy, islegiň peselmegine täsir eder. - Awgust aýynda Şanhaýda (Xiben indeksine esaslanyp) ýokary hilli rebar bahasynyň 5,500-5,800 ýuana / tonna aralygynda bolmagyna garaşylýar.

Syn: Polat bahalary iýul aýynda birden ýokarlandy
I. Bazara syn
2021-nji ýylyň iýulynda içerki gurluşyk polat bahalary birden ýokarlandy, 30-njy iýulda Westbourne Polat Index 5570-de ýapyldy, geçen aýyň ahyryndan 480 ýokarlandy.
Iýul aýynyň gözden geçirilişi, möwsümden daşary adaty isleg bolsa-da, içerki gurluşyk polat bazaryndaky garşylyk tendensiýasy has ýokary, sebäbi esasan gowşak tarapy saklamak syýasaty sebäpli bazaryň gowy bolmagyna garaşylýar. Hususan-da, ýylyň birinji ýarymynda önümçilik çäklendirmeleriniň we keýpiň ýokarlanmagy bilen bazar spekulýasiýasynyň çykarylmagy bilen, içerki gurluşyk poladyň umumy bahasy ýokarlanýar; orta, polat fabrikleri zawodyň öňki bahasyny, baglanyşygyň emele gelmeginiň töweregindäki bazar, hasam giňelmek üçin bahalar ýokarlanýar; giç, ýagyşyň töwereginde ýokary temperaturada we taýfun howasynyň täsiri astynda käbir ýerlerde taslama gurluşygy petiklenýär, terminal isleginiň boşadylmagy ýeterlik däl, bahanyň ýokarlanmagy daraldy. Umuman aýdanyňda, gysyşyň üpjün ediş tarapynyň güýçlenmegine garaşylýandygy sebäpli, maýa bazary nyrhda ep-esli ýokarlandy, netijede iýul aýynda içerki gurluşyk polat bahalarynyň garaşylýandan has ýokary bolmagyna sebäp boldy.
Içerki gurluşyk polat iýul aýynda ep-esli ýokarlanandan soň, awgust aýy tendensiýa dowam edýärmi? Senagat esaslarynda nähili üýtgeşmeler bolar? Köp soraglar bilen awgustyň içerki gurluşyk polat bazary derňew hasabaty bilen bilelikde.

Ⅱ, üpjünçiligiň derňewi
1, häzirki gurluşyň içerki gurluşyk polat inwentar derňewi
30-njy iýulda içerki polat görnüşleriniň umumy sanawy 15,481,400 tonna, iýun aýynyň ahyryndan 794,000 tonna ýa-da 5,4% ýokarlandy we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 247,500 tonna ýa-da 1,6% azaldy. Şolaryň arasynda sapak, sim çybyk, gyzgyn togalanan, sowuk togalanan we orta plastinka sanawy degişlilikde 8,355,700 tonna, 1,651,100 tonna, 2,996,800 tonna, 1,119,800 tonna we 1,286,000 tonna boldy. Sowuk görnüşli aksiýalaryň birneme peselmeginden başga-da, beýleki bäş esasy içerki polat görnüşleriniň sanawy belli bir derejede ýokarlandy, ýöne kän däl.

Maglumatlaryň derňewine görä, iýul aýynda içerki polat bazary bilen üpjünçilik we isleg iki esse azalýar. Isleg tarapy: möwsümden daşary faktorlaryň täsirinde terminal isleginiň pesligi, iýun bilen deňeşdirilende geleşikleriň mukdary ep-esli azaldy, ýöne bazaryň spekulýatiw islegi birneme gowy. Üpjünçilik tarapy: Käbir welaýatlarda we şäherlerde çig polat önümçiligini basyp ýatyrmak syýasatyndan soň, üpjünçiligiň kesilmegine güýçli bolar diýlip garaşylýar. Awgust aýyna girenden soň önümçilik çäklendirmeleriniň hasam güýçlendiriljekdigini göz öňünde tutup, islegiň gowulaşmagyna garaşylýar, şol bir wagtyň özünde inwentaryň siňdirilmegine garaşylýar.

2, içerki polat üpjünçiligi ýagdaýynyň derňewi
Hytaý polat birleşiginiň iň soňky maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň iýul aýynyň ortalarynda esasy statistiki polat kärhanalary jemi 21 936 900 tonna çig polat, 19,089,000 tonna doňuz demir, 212,681,000 tonna polat öndürdi. Bu on ýylda ortaça gündelik önümçilik, çig polat 2,193,700 tonna, 2,62% ringgit we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2,59% ýokarlandy; doňuz demir 1,908,900 tonna, 2,63% ringgit köpeldi we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 0.01% azaldy; polat 2,126,800 tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8,35% ringgit we 4,29% ýokarlandy.

3, içerki polat import we eksport ýagdaýynyň derňewi
Gümrük gullugynyň maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň iýun aýynda Hytaý 6,458 million tonna polat eksport edip, 1,1870 million tonna ýa-da 22.52% artdy; ýyl bilen deňeşdirilende 74,5% ösüş; Januaryanwar-iýun Hytaýyň polat eksporty 37,382 million tonna bolup, 30,2 göterim ýokarlandy. Iýun aýynda Hytaýyň polat importy 1,252 million tonna bolup, 33,4% peseldi; Januaryanwar-iýun Hytaýyň umumy importy Januaryanwar-iýun aýlarynda Hytaý jemi 7.349 million tonna polat import etdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 0,1% ýokarlandy.

4, geljek aý gurluşyk polatynyň garaşylýan üpjünçiligi
Iýul aýynda tutuş ýurt boýunça önümçiligi azaltmak syýasatynyň täsiri astynda meseläni azaltmak üçin köp ýer berildi, käbir sebitleýin üpjünçilik basyşy ep-esli azaldy. Şeýle-de bolsa, poladyň bahasy ep-esli ýokary bolansoň, polat girdejisi abatlandy, üpjünçiligiň tizligi biri-birine gabat gelmedi. Awgust aýyna girenden soň, administratiw önümçilik çäklendirmeleriniň hasam artjakdygyny, ýöne bazara esaslanýan önümçiligiň azalmagynyň azaljakdygyny göz öňünde tutsak, awgust aýynda gurluşyk materiallarynyň içerki üpjünçiliginiň düýpli pese gaçmazlygyna garaşýarys.

Ⅲ, isleg ýagdaýy
1, Şanhaý gurluşyk polat satuw tendensiýasynyň derňewi
Iýul aýynda içerki terminala bolan isleg öňki ýyldakydan azaldy. Aýyň ortalarynda, ýokary temperatura howasynyň täsiri bilen terminalyň isleginiň peselmegi; ýylyň ikinji ýarymynda Gündogar Hytaý taýfun howasyndan ejir çekdi, käbir ammarlar ýapyldy we bazar amallary päsgelçilik döretdi. Umuman aýdanyňda, möwsümden daşary täsir gaty möhüm, dolanyşyk halkadan ep-esli azaldy. Şeýle-de bolsa, awgust aýyna girenden soň isleg tarapyň birneme ýokarlanmagyna garaşylýar: bir tarapdan maliýeleşdiriş tarapy birneme aňsat we öňki döwürde galan islegiň boşadylmagyna garaşylýar; beýleki tarapdan, ýokary temperaturaly howa ýeňilleşýär we aşaky akymyň sarp edilmegine garaşylýar. Şonuň üçin bazaryň awgust aýynda isleg üçin belli bir umytlary bar.

IV. Çykdajylaryň derňewi
1, çig malyň bahasynyň derňewi
Iýul aýynda çig malyň bahasy bölekleýin arzanlady. Xiben New Trunk Line tarapyndan gözegçilik edilýän maglumatlara görä, 30-njy iýulda Tangşan sebitindäki umumy uglerod biletiniň öňki zawod bahasy 5270 ýuana / tonna, geçen aýyň ahyryndaky baha bilen deňeşdirilende 360 ​​ýuana / tonna ýokarlandy; Jiangsu sebitindäki galyndylaryň bahasy 3720 ýuana / tonna, geçen aýyň ahyryna garanyňda 80 ýuana / tonna ýokarlandy; Şanxi sebitinde ikinji derejeli koksyň bahasy 2440 ýuana / tonna bolup, geçen aýyň ahyrynda bahasy bilen deňeşdirilende 120 ýuana / tonna arzanlady; Tangşan sebitindäki demir magdanynyň 65-66 tagamynyň bahasy 1600 ýuana / tonna boldy. Tangşan sebitinde gury esasly demir magdanynyň konsentrat bahasy RMB 1,600 / tonna, geçen aýyň ahyryna garanyňda 50 RM / tonna ýokarlandy; Plattlaryň 62% demir magdany görkezijisi ABŞ-nyň 195 tonnasy bolup, geçen aýyň ahyryna garanyňda 23,4 ABŞ dollary aşaklady.

Bu aýda, import edilýän magdanyň pese gaçmagy has aýdyň görünýär, polat fabriginiň girdeji çäkleri abatlandy.
2, geljek aý gurluşyk polatynyň bahasyna garaşylýar
Häzirki üpjünçilik we isleg ýagdaýy, biz garaşýarys: demir magdany henizem düşer; koks üpjünçiligi gaty, bahasy birneme ýokarlandy; polat islegini önümçilik çäklendirmeleri, güýç çäklendirmeleri, bahalar ýa-da ýokary yza çekmek. Giňişleýin görnüş, içerki gurluşyk poladyň bahasy awgust aýynda birneme arzan bolar diýlip garaşylýar.

V. Makro barada maglumat
1, merkezi we ýerli köp strategiýaly “14 bäş” senagat uglerodyny azaltmak ýoly düşnüklidir
Uglerodyň iň ýokary derejesinde, ministrlikden ýerli derejä çenli uglerod bitaraplygy, senagat ýaşyl pes uglerodly öwrülişigi çaltlaşdyrýar. Habarçy senagat ýaşyl ösüşi üçin “14-nji bäş ýyllyk meýilnama” we çig mal pudagyny ösdürmek üçin “14-nji bäşýyllyk meýilnama” ýakyn wagtda çap ediljekdigini, degişli bölümleriň bolsa gara reňkli uglerod meýilnamalaryny düzjekdigini habar berdi. metallar, gurluşyk materiallary, polat we beýleki esasy pudaklar we senagat uglerodynyň azalmagyny aýdyňlaşdyrmak Durmuş ýoly aýdyňlaşdyrylar we strategiki täze pudaklaryň we ýokary tehnologiýaly pudaklaryň ösüşi çaltlaşdyrylar we arassa energiýa sarp edilişiniň paýy ýokarlanar. . Greenaşyl we pes uglerodly ýokary tizligi ýokarlandyrmak üçin ýerli ýerler ýaşyl senagaty ösdürmek we ösdürmek, täze nesil maglumat tehnologiýasynyň ulanylmagyny çaltlaşdyrmak we birnäçe ýaşyl seýilgähler we ýaşyl zawodlar we ş.m. döretmek üçin işjeň ýerleşdirilýär. - pudagyň hünär derejesini ýokarlandyrmak.

2, Hytaý käbir polat önümleriniň eksport nyrhlaryny ýokarlandyrdy, gymmat bahaly önümler üçin eksport salgyt ýeňilliklerini ýatyrdy
Döwlet geňeşiniň nyrh komissiýasy polat pudagynyň özgerdilmegini we kämilleşdirilmegini we ýokary hilli ösüşi öňe sürmek üçin Döwlet geňeşiniň nyrh komissiýasy ferrokromyň we ýokary arassa doňuz demiriniň eksport nyrhlaryny 1-nji awgustdan ýerlikli ýokarlandyrmak kararyna geldi. 2021, eksport salgyt stawkasy degişlilikde 40% we 20% düzedilenden soň. Mundan başga-da, Maliýe ministrligi we Döwlet salgyt gullugy tarapyndan bilelikde berlen habara görä, 2021-nji ýylyň 1-nji awgustyndan bäri Hytaý polat rels ýaly 23 görnüşli polat önümlerine eksport salgyt ýeňilliklerini ýatyrar. Bu, Hytaýyň şu ýyl bäri polat nyrhlarynyň ikinji düzedişi, maý aýynda nyrhlaryň ilkinji düzedilmegi, esasy gymmatly önümleriň 23 salgyt koduny öz içine alýan eksport salgyt ýeňilliklerini saklamak, bu gezek hemmesi ýatyryldy.

3-nji ýanwar-iýun milli senagat kärhanalary girdejiniň mukdaryndan ýokary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 66,9% ýokarlandy
Januaryanwar-iýun aýlarynda 41 esasy senagat pudagynda 39 pudak geçen ýylky umumy girdejisini artdyrdy, 1 pudak ýitgini girdejä öwürdi we 1 pudak tekiz galdy. Senagatyň esasy girdejisi şulardan ybarat: gara metallary eritmek we gaýtadan işlemek senagatynyň umumy girdejisi 2,73 esse, nebit we gaz çykarmak pudagy 2,49 esse, gara metallary eritmek we gaýtadan işlemek senagaty 2,34 esse, himiki çig mal we himiýa önümlerini öndürýän senagat 1,77 esse, kömür gazyp almak we kir ýuwmak pudagy 1,14 esse, awtoulag önümçiligi pudagy 45,2 göterim, kompýuter, aragatnaşyk we beýleki elektron enjamlary önümçilik pudagy 45,2 göterim, elektrik tehnikasy we enjamlar öndürmek senagaty 36.1 ösdi %, umumy enjam öndürýän senagat 34,5%, ýörite enjam öndürýän senagat 31,0%, metal däl mineral önümçiligi senagaty 26,7%, elektrik, ýylylyk öndürmek we üpjünçilik pudagy 9,5% ösdi.

International, halkara bazary
2021-nji ýylyň iýun aýynda Bütindünýä polat birleşiginiň statistikasyna goşulan 64 ýurduň dünýädäki çig polat önümçiligi 167,6 million tonna bolup, 11,6 göterim ýokarlandy.
Hususan-da, Hytaýyň çig polat önümçiligi 93,9 million tonna bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,5% köpeldi; Hindistanda çig polat önümçiligi 9,4 million tonna bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 21,4% köpeldi; Japanaponiýanyň çig polat önümçiligi 8,1 million tonna bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 44,4% köpeldi; ABŞ-nyň çig polat önümçiligi 7,1 million tonna bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 44,4% köpeldi; Russiýanyň çig polat önümçiligi 6,4 million tonna bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11,4% köpeldi; Günorta Koreýanyň çig polat önümçiligi 6 million tonna bolup, 17,35% ýokarlandy; Germaniýa 3,4 million tonna çig polat öndürdi, bu bolsa 38,2% ýokarlandy; Türkiýe 3,4 million tonna çig polat öndürdi, bu 17,9% ýokarlandy; Braziliýada çig polat önümçiligi 3,1 million tonna, 45,2% ýokarlandy; Eýranyň çig polat önümçiligi 1,9% ýokarlap, 2,5 million tonna öndürildi.

VII. Giňişleýin görnüş
Iýul aýynda tutuş ýurt boýunça tehniki hyzmat, önümçiligiň çäklendirilmegi baradaky habarlar, içerki gurluşyk polat bahalary ýokarlandy. Bu döwürde makro-gowy habarlar ýygy-ýygydan, peseltmäniň doly durmuşa geçirilmegi; ýene spekulýatiw duýgy, gelejek bazary güýçli ýokarlandy; önümçiligiň çäklendirilmegine garaşylýar, polat fabrikleri köplenç öňki zawodyň bahasyny ýokarlandyrýarlar. Polat bahasy möwsümden daşary ýokarlandy, garaşylýandan has ýokary boldy, esasanam köp ýerlerde çig polat önümçiligini azaltmak syýasaty sebäpli käbir polat kärhanalary önümçiligi azaldyp başlady, maýa bazaryndan soň ýeňilleşdirmek üçin basyş azaldy tolkun. Şeýle-de bolsa, bahalaryň ýokarlanmagy bilen birlikde, ýokary temperaturada we ýagyşly howada islegiň gaty pes bolmagy, in engineeringenerçilik taslamalarynyň gurluşygyna päsgelçilik döredýär, geleşikleriň ahyrky mukdary geçen aý bilen deňeşdirilende ep-esli azaldy. Talap we isleg iki ugurda-da gowşaýar we geçen aýky kararymyz esasan birmeňzeş, ýöne bazardaky dartgynlygy güýçlendirip, üpjünçilik gysyşy maýa bazary tarapyndan çäksiz ulaldy. Umuman aýdanyňda, iýul aýynyň dowamynda ösüşe garaşylýardy we maliýe maýasynyň roly aýdyň görkezildi. Awgust aýyna girenden soň, iki taraplaýyn üpjünçilik we islegiň gysylmagy görnüşi üýtgär: üpjünçilik tarapynda, önümçiligi gysmak ýaly agyr mesele sebäpli käbir sebitler önümçilik çäklendirmeleriniň gerimini giňeltmegi dowam etdirer, önümçiligi gaýtadan dikeltmek kyn; isleg tarapynda, aşa howa kömegi bilen gijikdirilen islegiň dikeldilmegine garaşylýar. Şol sebäpden, awgust aýynda içerki gurluşyk polat üpjünçiligi we isleg gurluşy optimallaşdyrylar, polat bahalary we inersiýa ýokary giňişlik bolar. Şeýle-de bolsa, önümçilik çäklendirmeleriniň ýokarlanmagy bilen soňky döwürde demir magdany, galyndylar we beýleki çig mal bahalary belli bir derejede pese gaçdy, polat fabrikleriniň agyrlyk merkeziniň peselmegine, önümçilik çäklendirmelerinden soň girdejiniň giňelmegine ýa-da gowşadyldy (elektrik peç polat administratiw önümçilik çäklendirmelerinde däl). Mundan başga-da, käbir polat önümleri eksport salgyt ýeňillikleri syýasatynyň düzedilmegi Hytaýda polat eksportynyň sanyny azaldar, gozgalmaýan emläk düzgünleşdirmesiniň ýokarlanmagy, islegiň peselmegine täsir eder.
Awgust aýynda Şanhaýda ýokary hilli rebar bahasynyň 5,500-5,800 ýuana / tonna aralygynda bolmagyna garaşylýar.


Iş wagty: Awgust-01-2021