5db2cd7deb1259906117448268669f7

Yslandyryjy ulgamy bejermek meýilnamasynyň dezodorizasiýasy

Balyk öndürýän zawoddaky hakyky iş ýagdaýyna görä, onuň buglaryny guramaçylykly buglara we guramaçylykly gaza bölýäris, guramaçylykly bug diýilýän zat, ýokary konsentrasiýa we ýokary temperatura aýratynlygy bolan bişiriji, guradyjy we ş.m. ýaly önümçilik liniýa enjamlaryndan. 95 above-dan ýokary gurama däl gaz diýlip atlandyrylýan pes konsentrasiýa we pes temperatura, ýöne uly göwrümli balyk howuzyndan, ussahanadan we ammardan.
Zawodyň ýerleşişine we hakyky şertlerine görä, guramaçylykly bejermek üçin iki meýilnamamyz bar
bug, iki görnüşli bejeriş meýilnamasynyň düşündirişi we akym çyzgysy aşakdakylar:

Bejergi meýilnamasy I.

Enjamlardan gurnalan ýokary temperatura buglary ýapyk turba liniýasy bilen ýygnalyp, dezodizasiýa diňine iberiler; Köp mukdarda sowadyjy suw bilen sepilenden soň, buglaryň köpüsi kondensata öwrüler we sowadyjy suw bilen akdyrylar, şol bir wagtyň özünde bugdaky garylan tozan hem ýuwular. Soňra üfleýjiniň sorulmagy bilen, suwsuzlandyrmak üçin süzgüç süzgüçine iberilýär. Ahyrynda, iondan we UV ýagtylyk turbalaryndan peýdalanyp, ýakymsyz molekulany bölüp, bugyň çykaryş standartyna ýetmegi üçin ion fotokatalitiki arassalaýjysyna iberildi.

Flowchart Ⅰ

201803121124511

Bejergi meýilnamasy II

Enjamlardan gurnalan ýokary temperatura buglary ýapyk turba liniýasy bilen ýygnalar, ilki bilen temperaturany 40 to çenli sowatmaly. Müşderileriň zawodynyň hakyky ýagdaýyna görä, kondensasiýa usullarynda howa sowadyjy kondensator we turba kondensatory bar. Howany sowadyjy kondensator, içerki turbalaryň üsti bilen ýokary temperatura buglary bilen gytaklaýyn ýylylyk çalşygyny amala aşyrmak üçin daşky gurşaw howasyny sowadyjy serişde hökmünde alýar; Turbaly kondensator, turbalaryň üsti bilen ýokary temperatura buglary bilen gytaklaýyn ýylylyk çalşygyny amala aşyrmak üçin sowadyjy serişde hökmünde aýlanyş sowadyjy suwuny alýar. Olaryň haýsysyny ýa-da ikisini hem saýlap bilersiňiz. Sowadylandan soň bugyň 90% -i gaýtadan işlemek üçin zawod ETP ulgamyna iberiler we çykaryş standartyna ýetenden soň kondensata öwrüler. Bloweriň sorulmagy bilen, galan buglar ion fotokatalitiki arassalaýjy täsirini goramak üçin bugda garylan tozany aýyrmak üçin sepip, aýlanyş dezodizasiýa diňine iberiler. Soňra suwsuzlandyrmak üçin süzgüç süzgüçine iberildi, şondan soň ion fotokatalitik arassalaýjysyna, ion we UV yşyk turbalaryny ulanyp, ýakymsyz molekulany bölüp, bugyň çykaryş standartyna ýetdi.

Flowchart Ⅱ

2018031211250758