5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk öndürýän maşyn belok suw çüýşesi

Gysga düşündiriş:

  • Poslamaýan polatdan doly, poslama garşy, has uzak hyzmat wagty we arassalamak üçin amatly.
  • Blokdan gaça durmak üçin, blok däl kanalizasiýa nasosy ýa-da materialyň häsiýetine görä nurbat nasosy bilen enjamlaşdyrylan.
  • Çalyşmak we gurmak üçin amatly beton bak gerek däl.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Belok suw çüýşesi, nurbat pressinden, Tricanter we Centrifuge suwuklygy saklamak üçin, soňra nasos bilen ýyladyş tankyna iýmitlenmek üçin ulanylýar. Bakyň artykmaçlygy ⑴. Ussahananyň içinde suw çüýşesini gurmak, üýtgetmek aňsat; ⑵. Doly ýapyk gurluş, arassalamak we iş meýdanyny tertipli saklamak üçin amatly; ⑶. Iş ýüzýän derejeli gözegçilik ediji tarapyndan awtomatik dolandyrylýar, şonuň üçin el bilen işlemek talap edilmeýär we operatoryň işi hem ýeňilleşdirilýär.

Gurluşy

Protein Water Tank

No.ok.

Düşündiriş

No.ok.

Düşündiriş

1.

Tank bedeni

4.

Palçyk rozetkasy

2.

Topokarky gapak

5.

Loüzýän derejäniň gözegçisi

3.

Turbageçiriji nasosy

Gurnama ýygyndysy

Heating System and Tanks (8) Heating System and Tanks (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň