5db2cd7deb1259906117448268669f7

Buraw basyşy (Qualityokary hilli goşa nurbat balyk balyk gaýtadan işleýän maşyn)

Gysga düşündiriş:

 • Basylan tortuň çyglylygyny we ýagyny kepillendirmek üçin, soňra balyk naharynyň hilini ýokarlandyrmak üçin çig balyk görnüşlerine görä gysyş gatnaşygyny düzüň.
 • Dürli çig balyk görnüşleri üçin amatly tizlikli elektromagnit tizlik üýtgeýän hereketlendiriji.
 • Işleýän häzirki awto-yzarlaýyş we sazlaýyş ulgamy bilen gabat gelýän, press tortunyň gowy basylandygyna göz ýetiriň.
 • Iki gezek nurbat dizaýny ajaýyp gysyş öndürijiligini üpjün edýär.
 • Toplumlaýyn gurluş, gurmak we üýtgetmek üçin aňsat.
 • Polat binýady bilen, anyk binýady ýok, üýtgäp bilýän gurnama ýagdaýy.
 • Poslamaýan polat gabygy we has gowy poslama garşylygy bolan plastinkalar, metbugat hyzmatynyň wagtyny ep-esli uzaldýar.
 • Doly ýapyk gurluş, buglaryň we suwuk syzmalaryň ýokdugyna göz ýetiriň, tertipli boluň.
 • Arassalaýjy enjam bilen enjamlaşdyrmak, arassalamak işini azaltmak.
 • Mil, nurbat ýassygy, stend ýumşak polatdan, gapaklardan, giriş we rozetkadan, tor plastinkasy, tor, suwuk kabul ediji gysgyç, gysgyç we std. bölekleri poslamaýan polatdyr.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Potensial

t / sag

Ölçeglerimm

Kuwwat

kw

L

W

H

SY-50T

2.1

5500

1400

1770

15

SY-80T

3.4

5550

1500

1775

15

SY-100T

4.2

5620

1500

1775

18.5

SY-150T

6.3

6100

1665

1880

22

SY-200T

8.4

6440

1665

1880

22

SY-300T

12.5

7700

1930

2085

37

SY-400T

﹥ 16.7

8671

1780

2481

55

SY-500T

20.8

9300

1780

2481

75

iş ýörelgesi

Buraw pressiniň wezipesi, gaty ýagly basylan tortda taýak suwuny mümkin boldugyça gysmakdyr, bu diňe balyk ýagynyň hasyllylygyny we balyk naharynyň hilini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, çyglylygy azaltmakdyr. Draýweriň iş ýüküni azaltmak we enjamyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin mümkin boldugyça basylan tortdan.

Bişirilen material iýmit portundan iýmitlenýär we diametri kem-kemden ýokarlanýan mahaly metbugatyň ekiz nurbatlarynyň çukury kem-kemden azalýarka, iki şahanyň nurbat çukurlarynda ýerleşýän çig mal kem-kemden gysylýar we döredýär. 15kg / cm2 ýa-da ondanam ýokary basyş. Bu amalda ekiz nurbatlaryň özara täsiri sebäpli diňe bir çig malyň mil bilen aýlanmagynyň öňüni alman, eýsem çig malyň suwsuzlanmagyna we peselmegine kömek edýän çig malyň garyşmagy we gyrkylmagy täsirini güýçlendirýär. material. Çig mal yzygiderli gysylanlygy sebäpli, taýak suwy poslamaýan polatdan ýasalan plastinalaryň eli deşiginden yzygiderli akýar, suwuk kabul edijide ýygnaýar we rozetkadan poslamaýan polatdan ýasalan belok üçin akýar; basylan tort rozetkadan düşýär we nurbat konweýer tarapyndan Draýere iberilýär.

Gurnama ýygyndysy

Screw Press (3)Screw Press (4)Screw Press (1)Screw Press (2)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň