5db2cd7deb1259906117448268669f7

Elek barlagy (Qualityokary hilli balyk nahary elek ekran enjamy)

Gysga düşündiriş:

  • Naharda garylan hapalary ekrana çykarmak üçin niýetlenendir. (Tor, gabyk we süňk we ş.m.)
  • Toplumlaýyn gurluş, gurmak we üýtgetmek üçin aňsat.
  • Nahar bilen aragatnaşygyň ähli bölegi poslamaýan polatdan, poslama garşy we uzak ömür öndürilýär.
  • Düzülip bilinýän deşik ululygyndaky plastinka dizaýny bilen dürli aýralyk effektini gazanyp biler.
  • Hopper bilen önümçilik liniýasyna laýyk gelýän belli bir mukdarda balyk etini saklap bolýar.
  • Closedapyk gurluş, tozany iş gurşawyndan uzaklaşdyrýar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Ölçeglerimm

Kuwwat

kw

L

W

H

SJ1000 * Ø16

2130

2490

1582

1.5

SJ1000 * 4M

5483

2507

1766

3.7

SJ1000 * 5M

6293

2547

1742

3.7

SJ1000 * 7M

8230

1450

3315

7

SJ1000 * 8M

9031

3239

1742

7

iş ýörelgesi

Balyk nahar pudagy üçin ulanylýan eliň barlagynyň köp görnüşi bar, esasan yrgyldy ekrany, togalanýan ekran we titreýän ekran. Biziň hödürleýän zadymyz, tegelek deprek görnüşli elek barlagy.

Ekranyň göwresi tegelek deprek görnüşidir we iki gat ekran örtügi bilen örtülen elek silindriniň içindäki silindrde kebşirlenen nahar itekleýän plastinka bar. Balyk nahary elek silindrine girende, elek silindriniň aýlanma täsiri sebäpli balyk nahary süýşýär we ekranyň üstünde yzygiderli aýlanýar. Bölejikleriň ölçeg talaplaryna laýyk gelýän balyk naharynyň köpüsi, çukuryň ekrany deşiklerinden deň derejede girýär we kepeniň rozetkasynda oturdylan nurbat konweýer tarapyndan iberilýär. Hapalary, gabyklary we görnüşi we ululygy has uly bolan beýleki materiallar elek deşiklerinden geçip bilmeýänligi sebäpli, barlag işini tamamlamak üçin elek silindr korpusynda itekleýiş plastinasynyň täsiri astynda ýygnalýar.

Bu görnüş Eliň barlagydünýäde giňden ulanylýar, Hindistandan, Rusdan, Mawritaniýadan, Wýetnamdan gelen alyjylarymyz bar. Sizden gözleg hatyny alyp bileris diýip umyt edýäris. Talabyňyza görä ýarym önüm we ahyrky önüm bilen üpjün edip bileris.

Gurnama ýygyndysy

High-Quality-Fish-Meal-Sieve-Screening-Machine Machine (1) Machine (2) Machine (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň