5db2cd7deb1259906117448268669f7

Bug vakuum bugardyjy (Iň ýokary hilli balyk bug bug bugarýan maşyn öndüriji)

Gysga düşündiriş:

  • Belok suwuny gaýtadan işläň we girdejini artdyrmak üçin balygyň erän pastasyny iýmit çekiji hökmünde alyň.
  • Heatingyladyşyň has gowy bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary güýçli gyryjy bilen goýumlary aýyryň.
  • Wakuum şertinde material bugarýar, bugarmagyň pes temperaturasy materialyň ýaramazlaşmagyny we suwda erän belogyň aňsat okislenmegini üpjün edip biler.
  • Koks meselesini düýpli çözüň, balyklarda erän pastanyň çyglylygynyň talaplara laýyk gelýändigine doly göz ýetiriň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Tehniki çäklendirmeleri sebäpli Galyndy bug buglary, konsentratlaryň gaty düzümi diňe 30% -e ýetip biler, ýagny suwuň düzümi 70% -e ýetýär. Takmynan 30% gaty mazmunly konsentratlar metbugat torty bilen garylyp, Drierdäki balyk nahar önümlerine guradylsa, elbetde Drieriň iş ýüküni artdyrar we balyk naharynyň gündelik gaýtadan işleniş ukybyna täsir eder. Mundan başga-da, guradyş wagtynyň uzalmagy sebäpli taýýar balyk naharynyň reňki, ysy we süýümi täsir eder. Aboveokardaky ýagdaýa jogap edip, kompaniýamyz aBug vakuum bugarýan enjamEnjam öndürmek boýunça on ýyla golaý tejribämize we iýmit pudagynyň häzirki ösüş tendensiýasyna esaslanýar. Bu enjam balyklarda erän pasta önümlerini öndürmek üçin ýyladyş çeşmesi hökmünde täze bugy kabul edýär. Bu enjamyň öndürilmegi we ulanylmagy, balykda ereýän pastanyň çyglylygy peselende materialyň kokslamak aňsat bolan tehniki meseläni çözdi. Bazara çykarylandan soň öndürilen balyklarda ereýän pasta önümleriBug vakuum bugarýan enjamsuw iýmitiniň özüne çekiji çig maly hökmünde kabul edilýär we iýmit senagaty tarapyndan makullanýar we bazaryň gowy geljegi bar. Bu bugarýan görnüşi hakyky önümçilik ýagdaýyna görä bir birlikde ýa-da birnäçe birlik bilen bilelikde ulanyp bolýar.

Gurnama ýygyndysy

Steam Vacuum Evaporator (3) Steam Vacuum Evaporator (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary