5db2cd7deb1259906117448268669f7

Turbaly kondensator (Iň ýokary hilli turba kondensatory Balyk önümçiligi liniýasynyň dezodizasiýa ulgamy)

Gysga düşündiriş:

  • Turbaly dizaýn bilen, poslamaýan polatdan ýyladyş çalşygy turbasynyň kömegi bilen galyndy buglarynyň sowadyjy suw bilen doly aragatnaşygyny, iň ýokary ýyladyş alyş meýdançasyny we dezodizasiýa netijeliligini üpjün etmek üçin.
  • Temperatureokary temperatura sowadyjy diňi ulanyp, aýlanýan sowadyjy suwuň temperaturasyny peseltmek üçin. Gaýtalanýan aýlanyşyk sebäpli süýji suw ýetmezçiligi üçin iň amatlysy.
  • Iň gowy sowadyş netijeliligi bilen sowadyjy suwy üpjün etmek üçin birnäçe aýratyn plastinka ulanyp.
  • Arassalamak, tozany aýyrmak we ýyladyş netijeliligini saklamak üçin ýylylyk turbalaryny aňsatlyk bilen bölüp bolýar.
  • Poslamaýan polatdan ýasalan esasy silindr we ýumşak polatdan ýasalan binýat.
  • Model: SCL-1300 、 SCL-1500

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Turbaly kondensator, poslamaýan poladyň daşky gabygyndan we köp poslamaýan polatdan ýylylyk çalşyjy turbalardan ybarat iki eremeýän mediýanyň arasynda ýylylyk çalşygy enjamy. Işleýiş ýörelgesi, köp mukdarda galyndy buglary turba kondensatoryna girýär, dargaýar we köp ýylylyk çalşyjy turbalardan geçýär, ýylylyk alyş turbalarynyň daşynda arassa sowadyjy aýlanýan suw. Temperatureokary temperaturaly galyndy buglary turbalaryň daşyndaky pes temperatura sowadyjy suw bilen gytaklaýyn ýylylyk çalşygyny geçirýär we derrew suwa kondensasiýa edýär. Kondensat suwy turba geçiriji arkaly goldaw kanalizasiýa arassalaýyş stansiýasyna äkidilip bilner we standartlara ýetmek üçin bejerilenden soň boşadylyp bilner. Turbalaryň daşyndaky sowadyjy aýlanýan suw ýylylygy siňdirýär we suwuň temperaturasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar. Gaýtadan işlemek maksadyna ýetmek üçin suwy sowatmak üçin sowadyjy diňi ulanmak. Turbanyň kondensatorynyň üsti bilen galyndy buglarynyň köpüsi galyndy buglary kondensat suwuna sowadylýar we diňe az mukdarda suwda eremeýän gaz çykarylýar.Dezodorizasiýa diňi ýa-da turbageçiriji arkaly beýleki dezodizasiýa enjamlary, soňra bolsa atmosfera zyňylýar.

Gurnama ýygyndysy

Tubular Condenser (5) Tubular Condenser (3) Tubular Condenser (4) Tubular Condenser (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň