5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk önümçiligini öndürýän maşynlara gözegçilik suw çüýşesi

Gysga düşündiriş:

1. Içindäki süzgüç bilen, gözegçilik suwuny hapa bolmazdan arassalamak üçin, suw geçirijisiniň öňüni almaň.
2.Bu poslamaýan polatdan doly.
3.Model: KX 430

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Dolandyryş suw çüýşesi DHZ430 Centrifuge-nyň goldaw desgasydyr. Durnukly basyşda sentrifuga arassa gözegçilik suwy bermek, aýralyk döwründe palçygy boşatmak üçin sentrifuganyň porşini yzygiderli açmagyny üpjün etmek üçin ulanylýar. Dolandyryş suwy üçin geçelge dar bolansoň, deşik ýapylmazlygy üçin dolandyryş suwy hapa, arassa bolmalydyr. Deşik deşilen bolsa, porşen kadaly işläp bilmeýär, ýagny sentrifuga balyk ýagyny bölüp bilmeýär. Ol poslamaýan polatdan doly.

Gurluşy

Heating System and Tanks (3)

No.ok.

Düşündiriş

No.ok.

Düşündiriş

1.

Zirzemin

6.

Topokarky gapak

2.

Suw geçiriji turba

7.

Artýan klapan

3.

Palçyk rozetkasy

8.

Yzyna klapan

4.

Tank bedeni

9.

Dolandyryş nasosy

5.

Coverokarky gapak tutawajy birligi

Dolandyryş suw çüýşesi tank korpusyndan, köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosyndan we drena val klapanyndan durýar.

⑴. Bak, ýokarky gapagy bilen doly ýapyk gönüburçly gurluşdyr. Suw bakyň içinde saklanýar. Gubka süzgüji barred merkezden sentrifuga girmezden ozal süzülen suwy kepillendirmek üçin.

⑵. Bakyň korpusynyň daşynda berkidilen köp basgançakly nasos, suwy Centrifuge belli bir basyş bilen üpjün etmek üçin ulanylýar.

⑶. Köp basgançakly nasosyň rozetkasynda berkidilen zeýkeş klapany, gözegçilik suwunyň basyşyny 0,25Mpa töweregi saklamak üçin ulanylýar, şonuň üçin Centrifuge-nyň adaty zyňylmagyny kepillendirýär.

Gurnama ýygyndysy

Heating System and Tanks (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň