Aýratyn

Maşynlar

Qualityokary hilli balyk nahary rulon turbasy

Draýwer bug bilen ýyladylýan aýlanýan şahdan we bug kondensat suwy bilen gorizontal gabykdan durýar. Guramagyň tizligini ýokarlandyrmak üçin gabyk sendwiç gurluşyny we aýlanýan bug bilen gyzdyrylmagy netijesinde emele gelen kondensat suwuny ...

High Quality Fish Meal Coil Pipe Drier

HER SORAGLAR? Jogaplarymyz bar.

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

BIZ hakda

“Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd.” ösen şäherlere ýakyn bolan ousoushan şäheriniň ilkinji milli deňiz ykdysady zolagynda ýerleşýän çygly balyk nahary we balyk ýagy öndürmek üçin enjamlaryň doly toplumyny taslamak we öndürmekde ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana. Şanhaý, Hangzhou we Ningbo ýaly meýdany 30000 metrden gowrak2 we hasaba alnan maýasy 30,66 million CNY.

Kompaniýamyzyň esasy agzalary, 20 ýyldan gowrak wagt bäri balyk öndürýän maşyn R&D we önümçilik edenlerdir. Önümiň hili we tehniki ülňüleri, 20 ýyllyk tehnologiýa we tejribe toplanylandan soň Hytaýda we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümleriň ösen derejesine ýetdi…

ýakynda

HABARLAR

  • Galyndy buglaryň köpelmegi-film bugaryjy

    2019-njy ýylyň dekabrynda Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd-iň gözleg we barlag topary, önüm öndürijiligini yzygiderli gowulandyrmagy we müşderilere has netijeli we ösen enjamlar bilen üpjün etmegi maksat edinip, täzelikleri dowam etdirýär. Buglaýjy b-iň täze görnüşini taýýarladyk ...

  • Leeke nurbat basyşynyň täze görnüşi.

    Üznüksiz innowasiýa we ösüşi maksat edinip, bazaryň zerurlyklary bilen birlikde, Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd, leeke nurbat metbugatynyň täze görnüşini özbaşdak ösdürdi. Bar bolan nurbat pressleri gaty giň bolsa-da u ...

  • 2021-nji ýylyň awgust aýy üçin polat bahasy çaklamasy: üpjünçilik we isleg gurluşynyň optimizasiýa bahasy güýçli tarapda

    Bu mesele garaýyşlar. Wagt: 2021-8-1-2021-8-31 Açar sözler: çig malyň arzanladyşyny azaltmak üçin önümçilik çäklendirmeleri Bu mesele boýunça gollanma. ● Bazara syn: önümçilik çäklendirmeleriniň oňyn ýokarlanmagy sebäpli bahalar birden ýokarlandy. ● Üpjünçilik derňewi: Üpjünçilik şertnamany dowam etdirýär we inwentar tur ...