5db2cd7deb1259906117448268669f7

Sowadyjy (Bäsdeşlik bahasy Balyk nahary sowadyjy maşyn)

Gysga düşündiriş:

  • Balyk etini doly sowatmak üçin suw we howa garyndysyny sowatmagyň usulyny ulanmak.
  • Highokary awtomatlaşdyryş bilen üznüksiz we birmeňzeş sowadyş prosesi.
  • Iň oňat tozan ýygnamak täsirine ýetmek üçin impuls görnüşli tozan tutujyny ulanmak.
  • Ykjam gurluş, anyk binýadyň zerurlygy ýok, gurnama binýadyny erkin üýtgedip biler.
  • Ustumşak polatdan gabyk, esasy şah, pürs tigir, sowadyjy turbalar we impuls görnüşli tozan tutujy öndürilýär; ýokarky bölegi, üfleýji, penjireleri barlaýan poslamaýan polatdan.

Adaty model: FSLJ-Ø1300 * 8700, FSLJ-Ø1500 * 8700, FLJ-Ø1300 * 8700, FLJ-Ø1500 * 8700, SLJ-Ø1300 * 8700, SLJ-Ø1500 * 8700

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Ölçeglerimm

Kuwwat

kw

L

W

H

FSLJØ1300 * 8700

10111

2175

5162

29.5

FSLJØ1500 * 8700

10111

2615

5322

41

FLJØ1300 * 8700

10111

2175

5162

29.5

SLJØ1300 * 8700

10111

2175

2625

18.5

SLJØ1500 * 8700

10036

2615

3075

30

iş ýörelgesi

Balyk nahary has ýokary temperaturada Draýwerden çykýar. Elek barlagyndan we howany sowadýan konweýerden geçensoň, ýylylygyň bir bölegi dargap biler, ýöne temperatura henizem 50 ° C töweregi bolar. Ezmek döwründe güýçli sürtülme we eziji täsir sebäpli balyk naharynyň temperaturasy hasam ýokarlanar. Şol bir wagtyň özünde, balyk nahary bilen otag temperaturasynyň arasyndaky temperatura tapawudy gaty uly bolmanlygy sebäpli, balyk naharynyň ýylylyk ýaýramagy has haýal bolar. Balyk nahary gönüden-göni gaplanan we gaplanan bolsa, ýylylyk hadysasyny döretmek aňsat, hatda öz-özünden ýanmak hem agyr ýagdaýlarda ýüze çykýar, şonuň üçin täze balyk nahary saklanmazdan ozal otag temperaturasyna sowadylmalydyr. Sowadyjynyň roly, balyk naharyny has ýokary temperaturada göni otag temperaturasyna sowatmakdyr. Dürli önümçilik liniýalarynyň talaplaryna laýyklykda, aşakda beýan ediljek üç görnüşli sowadyjy bilen enjamlaşdyryldy.

1. Howa we suw sowadyjy sowadyjy
Howa we suw sowadyjy sowadyjy silindr gabykdan we spiral şahadan durýar, spiral şahanyň ýarysy spiral turba bilen kebşirlenýär, içindäki sowadyjy aýlanýan suw geçýär, galan ýarysy hereketlendiriji tigir pyçaklary bilen kebşirlenýär. Spiral mil we şahdaky spiral turba içerde sowadyjy suw bilen içi boş gurluşy kabul edýär. Garyjy tigir pyçaklary, balyk etini howa bilen doly aragatnaşykda bolar ýaly, impuls tozan ýygnaýjy howa çekýärkä, balyk etini garyşdyrýar. Daşarky tebigy ýel sowadyjy silindre girenden soň, sowadyjy aýlanyş şemalyny emele getirmek üçin tozanlaýjy fanat tarapyndan yzygiderli çekilýär we şeýlelik bilen sowatmak maksadyna ýetýär.
Temperatureokary temperaturaly balyk eti girişiň üsti bilen enjamyň içine girýär we spiral turbanyň täsiri astynda yzygiderli aýlanýar we içindäki sowadyjy suw bilen tigir pyçaklaryny herekete getirýär we ýylylyk yzygiderli ýaýraýar. Şol bir wagtyň özünde, ýaýradylan suw bugy sowadyjy aýlanýan howa bilen derrew alynýar, şonuň üçin balyk etiniň temperaturasy yzygiderli peselýär we hereketlendiriji tigir pyçaklarynyň täsiri astynda rozetka iterilýär. Şonuň üçin bu sowadyjy, suw sowadyşyny howa sowadyşy bilen birleşdirip, balyk naharyny sowatmak maksadyna ýetmekdir.

2. Howa sowadyjy
Has uly önümçilik liniýalary üçin has gowy sowatmak täsirini gazanmak üçin adatça howa sowadyjy we suw sowadyjy bilen enjamlaşdyrýarys. Howa sowadyjy, daşky görnüşi boýunça howa we suw sowadyjy bilen sowadyjydan kän bir tapawutlanmaýar, ýöne howa sowadyjy silindr gabygyndan, hereketlendiriji tigir pyçaklary bilen kebşirlenen şpilden we impulsly tozan ýygnaýjydan durýar. Balyk eti güýç ujundan iýmitlenýär we sowadyjynyň üstünden geçip barýarka, yzygiderli herekete getirilýär we hereketlendiriji tigir pyçaklary bilen zyňylýar. Heatylylyk yzygiderli dargaýar we suw buglary derrew tozan basýan fanat tarapyndan alynýar. Impuls tozan ýygnaýjynyň sumka gurluşy, balyk iýmitiniň howa sorujy turbageçirijisine siňmezligini üpjün edip biler, bu bolsa howa sorujy turbanyň petiklenmegine sebäp bolup, gowy sowatma effektini gazanyp biler.

3. Suw sowadyjy
Suw sowadyjy silindr görnüşli gabykdan we spiral turba bilen kebşirlenen spiral şahadan durýar. Spiral şah we şahadaky spiral turba içi boş gurluşy kabul edýär we sowadyjy suw içinden geçýär. Girişden maşyna girýän ýokary temperaturaly balyk, spiral turbanyň täsiri astynda yzygiderli garyşýar we zyňylýar, balyk eti spiral turbasy bilen uly aragatnaşykda bolýar, şonuň üçin ýylylyk gytaklaýyn ýylylyk çalşygy arkaly yzygiderli ýaýraýar. Şol bir wagtyň özünde, ýaýradylan suw bugy sowadyjy aýlanýan howa bilen derrew alynýar, şonuň üçin balyk etiniň temperaturasy yzygiderli peselýär we spiral turbanyň täsiri astynda rozetka itilýär we balyk etini sowatmak maksadyna ýetýär.

Gurnama ýygyndysy

Cooler (6) Cooler (7)cooler

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň