5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk önümçiligi liniýasynyň dezodorizasiýa diňi

Gysga düşündiriş:

  • Atomlaşdyryjy pürküji burun bilen, aýlanýan sowadyjy suwuň galyndy buglary bilen doly aragatnaşykda bolmagyny üpjün ediň. Dezodorizasiýa ýerine ýetirijiligini alyň.
  • Poslama garşy farfor halkalary, has uly sowadyş meýdany bilen has gowy dezodizasiýa netijesini alyň.
  • Minara poslamaýan polatdan doly, poslama garşy we ömri uzak.

Adaty model : SCT-1200 、 SCT-1400

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Dezodorizasiýa diňisilindr görnüşli enjamlar, buglar aşakdan ýokaryk hereket edýärler, sowadyjy suw (≤25 ℃) suw plyonkasy ýaly ýokarky pürküjiden sepilýär. Howa akymynyň we suw akymynyň hereket edýän tizligini boşatmak üçin farfor halkalaryny goýmak üçin aşagynda berkidilen plastinka bar, şol bir wagtyň özünde suw halkanyň üstüne düşende suwuk plyonkany emele getirýär, şeýlelik bilen suw bilen buglaryň arasyndaky baglanyşyk meýdanyny giňeldýär. buglaryň siňdirilmegini ýokarlandyrmaga kömek edýän aragatnaşyk we ereýän döwür. Siňdirilen buglar bilen sowadyjy suw aşaky zeýkeş turbasyndan çykýar; Suwda eremeýän ýa-da sorulmaýan galan buglar ýokardan çykýar we turbageçirijiniň üsti bilen ýokary temperaturany ýakmak üçin gazana eltýär. Daşky gurşaw rugsat berse, ownuk buglar göni zyňylyp bilner.

Gurluş Giriş

Structure Introduction

No.ok.

Düşündiriş

No.ok.

Düşündiriş

1.

Lift enjamy

9.

Dur

2.

Giriş we çykyş turbasy

10.

Suw üçin möhür

3.

Giriş we çykyş turbageçirijisiniň flanesleri

11.

Aşakdaky tagta

4.

Çukur enjamy

12.

Sowuk suw turbasy

5.

Logotip we esas

13.

Sowuk suw turbasynyň flanesleri

6.

Farfor

14.

Panel tagtasy

7.

Minaranyň dezodorizasiýasy

15.

Görýän aýna

8.

Minaranyň ahyrky gapagyny dezodizasiýa etmek

The Dezodorizasiýa diňi esasan esasy bedenden, pürküji we farfor halkasyndan durýar.
Od Deodorizasiýa diňiniň gaby, poslamaýan polatdan ýasalan ýapyk silindr dizaýny. Gabygyň ýokarky we aşaky uçlarynda buglaryň girişi we rozetkasy, tehniki hyzmaty üçin öň tarapynda çukur bar. Farfor halkasyny saklamak üçin berkidilen tabak diňiň içinde berkidildi.
Sp Pürküji içki diňiň ýokarsynda berkidilen, dezodizasiýa täsirlerini kepillendirmek üçin sowadyjy suwy suw plyonkasy ýaly paýlamak üçin ulanylýar.
Far Farfor halkasy minaranyň içine yzygiderli goýulýar. Birnäçe gatlak sebäpli buglar boşlukdan geçýär, şeýlelik bilen buglaryň we sowadyjy suwlaryň arasyndaky aragatnaşyk meýdany köpelýär, şondan soň buglaryň siňdirilmegi we çözülmegi üçin peýdalydyr.

Gurnama ýygyndysy

Deodorizing Tower  (4) Deodorizing Tower  (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň