5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk garyndysy (Hytaý öndürijisi Balyk nahar garyjy maşyn)

Gysga düşündiriş:

  • Bir gezek 20 tonnadan gowrak kuwwatlylygy bilen dürli hilli balyk etini şol bir hil bilen garyşdyryp biler.
  • Wertikal gurluş dizaýnyny ulanyp, ykjam gurluşy, kiçijik meýdany eýeleýän, gurmak we üýtgetmek aňsat bolan Çelek Lift bilen gabat geliň.
  • Automokary awtomatlaşdyryş, adamyň güýjüni tygşytlaň.
  • Model: JBC3000 * 3000 、 JBC4000 * 4000

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Müşderileriň taýýar balyk etiniň belok düzümine bolan dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, şol bir belokly balyk balyklaryny almak maksadyna ýetmek üçin Balyk garyndysyny taýýarladyk. “Fishmeal Mixer” müşderileriň saýlamagy üçin alty okdan we sekiz okdan ybarat iki modelde bar, iýmitlendiriş kuwwaty bir gezekde 20 tonnadan gowrak. Dürli belokly taýýar balyk eti iýmitlendiriş portuna gezekli-gezegine iberilýär, nurbat konweýer materialy Çelek Liftiniň girelgesine iberer. Liftiň kellesi taýýar balyk etini Mikseriň ýokarsyna elmydama eltýär, soňra bolsa Mikseriň itekleýji konweýeriniň üsti bilen garyndy silosyna iberilýär. Silosa girýän material aşaky alty / sekiz ok bilen doly garylýar we birmeňzeş belokly material alynýar. Doly birmeňzeş belokly materialy almak üçin, material has birmeňzeş material almak üçin Mikseriň çykaryjy konweýeriniň üsti bilen ikinji gezek çelek liftine iberilip bilner.

Gurnama ýygyndysy

Fishmeal mixer (2) Fishmeal mixer (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň