5db2cd7deb1259906117448268669f7

Ion fotokatalitik arassalaýjy (Iň ýokary hilli balyk Ion fotokatalitik arassalaýjy önümçilik liniýasynyň dezodizasiýa ulgamy)

Gysga düşündiriş:

  • Ion we UV ýagtylyk turbalarynyň kombinasiýasyny ulanyp, tagamly molekulany dargatmak, has gowy dezodorizasiýa täsirini gazanmak.
  • SShli SS ýasaldy, ykjam gurluş we kiçi meýdany eýeledi, gurmak we üýtgetmek aňsat.
  • Garaşsyz modul elektrik enjamy, şol sanda tok öçürmek, ýeriň syzmagy we aşa woltly gorag ulgamy.

Adaty model: LGC3300 * 40 、 LGC6300 * 100

 

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Balyk etini öndürmek pudagynyň aýratynlygy sebäpli, dezodizasiýa elmydama balyk etini öndürmekde möhüm bölek bolup durýar. Soňky ýyllarda senagat önümçiliginiň daşky gurşaw talaplary üçin degişli içerki we halkara kanunlar we düzgünler barha artýar we galyndy buglarynyň dezodizasiýasy barha köp üns alýar. Bu meseläni maksat edinip, iň ösen halkara UV fotokatalitik tehnologiýasy we ýokary energiýaly ion dezodorizasiýa tehnologiýasy esasynda we ulanmak arkaly gaýtalanýan synaglar we gowulaşmalar arkaly balyk önümçiligi pudagyna gönükdirilen täze dezodorizasiýa enjamyny döretdik - Ion Photocatalytic Purifier.

Bu enjam, balyk etiniň öndürilişinde öndürýän gaharlandyryjy ys maddalaryny öz içine alýan galyndy buglaryny reňksiz we yssyz suwa we CO2-e netijeli bölüp biler, şeýlelik bilen galyndy buglaryny dezodizasiýa we arassalamak maksadyna ýeter we bu enjam ýokary dezodizasiýa netijeliliginiň artykmaçlyklaryna eýedir, adaty dezodorizasiýa usullary bilen deňeşdirilende pes hyzmat çykdajylary we durnukly öndürijilik. Esasan balyk nahary galyndylarynyň bugyny soňky bejermek üçin ulanylýar. Galyndy buglary, enjamdan geçenden soň, Bloweriň hereketi bilen enjamlara girýärDezodorizasiýa diňi we Dehumidifier Süzgüji we bu enjam dezodizasiýa edilenden soň atmosfera zyňylýar.

Işleýiş ýörelgesi: howada köp sanly erkin elektron öndürmek üçin şöhlelenme prosesinde ýokary energiýa ultramelewşe şöhle. Bu elektronlaryň köpüsi durnuksyz we negatiw kislorod ionlaryny (O3-) emele getirip, kislorod arkaly alynýar we bir elektron ýitirip, işjeň kislorod (ozon) bolýar. Ozon organiki we organiki däl maddalaryň oksidleýji bölünip bilýän ösen antioksidantdyr. Wodorod sulfidi we ammiak ýaly esasy ysly gazlar ozon bilen täsir edip biler. Ozonyň täsiri astynda bu ysly gazlar, uly molekulalardan minerallaşýança ownuk molekulalara bölünýär. Ion fotokatalitiki arassalaýjydan soň, galyndy buglary göni howada zyňylyp bilner.

Gurnama ýygyndysy

Ion Photocatalytic Purifier (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň