5db2cd7deb1259906117448268669f7

Metal detektor (Hytaý üpjün ediji balyk nahary metal detektor enjamy)

Gysga düşündiriş:

  • Super ýokary kesgitleme duýgurlygy; enjamlara adaty bolmadyk zeper ýetmezligi üçin çig mal bilen garylan metaly takyk tapyň we aýyryň.
  • Çeýe sanly duýgurlyga gözegçilik we köp el bilen sazlamak funksiýasy.
  • Bu görnüşli metal detektor kemer konweýerini kabul edýär, metal awtomatiki aýyryp bilýär. Guşak konweýer suw lýubkasy bilen enjamlaşdyrylandyr, balyk suwunyň syzmagynyň öňüni alýar.
  • Konweýer kemerinden başga-da, çig mal bilen aragatnaşykda bolan beýleki bölekler poslamaýan polatdan, poslama garşy we uzak ömür öndürilýär.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Çig mal hökmany suratda metal bilen garylar we metal önümçilik liniýasyna girensoň, enjamlara zeper ýeter. Önümçilik liniýasynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin çig balykdaky metaly aýyrmak gaty möhümdir.

Metal detektor ýokardaky meseleleri çözmek üçin ulanylýar, onuň iş ýörelgesi:
çig mal metal kesgitleýji kelläniň kesgitleýiş kanalyndan geçende, polo positiveitel öwrüm ugruny dowam etdirýän we çig maly önümçilik liniýasyndaky indiki enjamlara iberýän aşaky nurbat konweýerine düşýär. Geçip barýan çig malda metal material tapylansoň, ters hereketi amala aşyrmak we çig malyň bir bölegini yzky çykyşa ugratmak üçin metal kesgitleýiş dolandyryş ulgamy derrew aşaky nurbat konweýerini dolandyrýar. Aboveokardaky işler gutarandan soň, çig malyň metal tapmak maksadyna ýetmek üçin awtomatiki usulda kadaly ýüze çykarylyşyna we iş ýagdaýyna gaýdyp geler.

Gurluşy

Structure

No.ok.

Düşündiriş

No.ok.

Düşündiriş

1.

Metaly kesgitlemek kellesi

3.

Buraw konweýer

2.

Konweýer giriş

4.

Zirzemin

(1) Metaly tapmagyň kellesi
Metaly kesgitlemek kellesi materialdaky metal hapalary ýüze çykarmak üçin ulanylýar, dürli iş şertlerinde dürli iş şertleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli metal kesgitleme duýgurlygyny kesgitläp biler.
(2) Buraw konweýer
Buraw konweýer, metal detektor kanalyndan soň çig maly eltmek üçin ulanylýar. Oňyn ugur çig malyň kadaly eltilmegine düşünýär; çig balyk metal hapalary bilen garylanda, konweýer tersine aýlanar, soňra metal hapalary käbir materiallar bilen bilelikde beýleki çykyşdan çykarylar. Buraw konweýeriniň polo positiveitel we ters hereketi, hakyky iş ýagdaýyna görä metal detektorlary tarapyndan awtomatiki dolandyrylýar.
(3) ýerzemin
Zirzemisi, metal detektoryň kellesini we nurbat konweýerini goldamak üçin ulanylýan ýaý.

Gurnama ýygyndysy

Metal detector (4) Metal detector (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň