5db2cd7deb1259906117448268669f7

Specializedöriteleşdirilen balyk nahary önümçiliginiň ugruna düşünmek üçin alyp gidiň

Balyk iýmit önümçiligi ulgamy

Balyk etini öndürmek soňky ýyllarda girdejili pudaga öwrüldi.Balyk naharyny öndürmek ýöriteleşdirilen gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny we dürli görnüşleri ulanmagy talap edýärbalyk nahar enjamlary.Balyk kesmek, balyk buglamak, balyk basmak, balyk naharyny guratmak we barlamak, balyk naharyny gaplamak we beýleki amallar balyk önümçiliginiň ähli ugurlarynyň esasy bölekleridir.

2020041314520135

Balyk nahary näme?

Balyk nahary, iýip bolýan ýa-da belläp bolmaýan bölekleri aýrylandan soň balyk tarapyndan öndürilýän önümdir.Balyk naharynyň peýdasy, haýwan iýmitine goşulyp, belokda köp bolmagydyr.

Balyk naharynyň iýmitleniş aýratynlyklary

1. Balyk naharynda siňdirmek kyn bolan sellýuloza ýaly çylşyrymly maddalar ýok.Balyk nahary ýokary täsirli energiýa gymmatyna eýe bolup, ony ýokary güýçli haýwan iýmini düzmekde çig mal hökmünde goşmagy ýönekeýleşdirýär.
2. B witaminleri, esasanam B12 we B2 witaminleri balyk naharynda köp.Mundan başga-da, düzüminde A, D we E witaminleri ýaly ýagda ereýän witaminler bar.
3. Kalsiý we fosfor balyk etinde köp, bu ikisine-de laýyk gatnaşygy bar.Mundan başga-da, balyk tozy 2 mg / kg çenli gaty ýokary selen derejesine eýe.Balyk naharynda ýod, sink, demir we seleniň ýokary konsentrasiýasy we arsen derejesi bar.

Balyk naharyny nädip taýýarlamaly?

uly balyk kesmek —— balyk tutmak - bişirilen balyklary gysmak —— balyk naharyny guratmak we barlamak - balyk nahary gaplamak we balyk ýagyny gaýtadan işlemek.

Stepsdimleri gaýtadan işlemekbalyk nahary önümçilik liniýasy

1-nji ädim: balyk kesmek

Goşundylar az bolsa, olary balyk bakyna iberip bilersiňizgorizontal nurbat konweýer.Şeýle-de bolsa, balyk uly bolsa, ony ulanyp ownuk böleklere bölmeliezýän maşyn.

2-nji ädim: balyk bişirmek

Ezilen balyk bölekleri abalyk bişiriji maşyn.Balyk bişirmek ädimleri esasan bişirmek we sterilizasiýa etmek üçin niýetlenendir.

3-nji ädim: balyklary gysmak

Balyk maşynynyň nurbadybişirilen balyk böleklerini suwdan we balyk ýagyndan çalt basmak üçin ulanylýar.Buraw pressi inçe balyklary we balyk galyndylaryny şlak çykaryjy agzyndan aýryp biler we balyk ýagyny, suwy we beýleki harytlary has köp çykaryp biler.Aslynda, inçe balyk we gaýtadan işlenen balyk galyndylary gödek we çygly balyk nahary bolup, balyk iýmiti bolmak üçin has köp işlemeli.Gazylyp alynýan ýag-suw garyndysyndan balyk ýagyny we balyk belok önümlerini döretmek üçin hasam gaýtadan işlenip bilner.

4-nji ädim: Balyk naharyny guratmak

Sykylan balyk galyndylarynda henizem belli bir mukdarda suw bar.Şonuň üçin a ulanmalydyrysbalyk nahary guradyjyçalt guratmak üçin.

5-nji ädim: balyk nahary Eliň barlagy

Guradylan balyk nahary abalyk nahary elek barlaýjy maşyndeň ölçegli balyk nahary bermek.

6-njy ädim: Balyk nahary gaplamak

Iň soňky balyk nahary aýokary netijelilik gaplaýyş enjamy.

Balyk nahary önümçiliginiň esasy artykmaçlyklary

1 autom Awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi.Balyk nahar enjamlarynyň ýokary gabat gelýän derejesi bar we önümçilik prosesi tamamlandy.
2 fish Balyk nahar enjamlarynyň uzak ömri.Enjam poslama garşy materiallary ulanýar, bu enjamyň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar.
3 、 Balyk nahary ýokary hilli.Çig balyk dürlüliginiň dizaýn gysyş gatnaşygyna görä, ýapyk gurluş enjamy tozany iş şertlerinden uzaklaşdyrýar.

Balyk naharyny ulanmak

Mallar, suw haýwanlary we ýyrtyjy haýwanlar üçin iýmit taýýarlaň. Mallar, suw haýwanlary we ýyrtyjy haýwanlar üçin iýmit taýýarlaň.Balyk nahary doňuz, towuk, mal we beýleki haýwan iýmlerini gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner, şeýle hem suw haýwanlarynyň balygynyň, gyrgyç, gysga we beýleki iýmit belogynyň esasy çig malydyr.Mundan başga-da, ýyrtyjy haýwan iýmit çig malyna ýokary hilli balyk nahary goşulýar.

Balyk naharyny nädip daşamaly?

Balyk gaýtadan işleýän zawodda dürli baglanyşyklarda ýörite nurbat konweýerleri bar, dürli konweýerler gurýarys. Şonuň üçin material daşamak prosesinde çeýe iş tertibini durmuşa geçirip we balyk naharynyň önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Balyk naharyny öndürmek döwründe öndürilen galyndy gazyna nähili çemeleşmeli?

Egzoz gazy, tüsse we senagat tozy hökmany suratda senagat önümçiligi bilen öndürilýär. Howa we adamlaryň saglygyna zyýanly bolany üçin, gönüden-göni çykaryp bilmeris.
Thegalyndylary dezodorizasiýa enjamybalyk nahary gaýtadan işleýän zawodda çykýan zyňyndylar meselesini çözmek üçin niýetlenendir. Onda atomlaşdyryjy pürküji burny bar, aýlanýan sowadyjy suwy galyndy buglary bilen doly baglanyşdyrmak üçin kepillendiriň.Dezodorizasiýa ýerine ýetirijiligini alyň.

Galyndy bug buglary (5)


Iş wagty: 15-2022-nji sentýabr