5db2cd7deb1259906117448268669f7

Poslamaýan polatdan ýasalan buraw

Gysga düşündiriş:

Biziň kompaniýamyz dürli spesifikasiýalary we poslamaýan polatdan ýasalan dürli plastinka we poslamaýan polatdan ýasalan konus deşikli plastinka gaýtadan işläp biler, tor plastinkasy esasan süzgüç (nurbat pressi) üçin ulanylýar. Kompaniýamyzyň täze görnüşli ýekeje nurbat pressiniň soňky ösüşi poslamaýan polatdan ýasalan konus deşikli plastinka bilen gabat gelýär. Köne görnüşli nurbat pressiniň tor plastinkasy ýokarky we aşaky böleklerden durýar we poslamaýan polatdan ýasalan ekran plastinka pyçak bilen berkidilen plastinka berkidilýär. Poslamaýan polatdan ýasalan ekran plastinkasyna zeper ýetirmek aňsat we çalyşmagyň ýygylygy ýokary bolansoň, köne metbugat ekrany poslamaýan polatdan ýasalan konus deşikli plastinka bilen çalşylýar. Tor plastinkasy bir gatly ekran plastinkasyny kabul edýär we ekran plastinkasyndaky deşik konus deşik gurluşy bolup, deşikden erkin suwuklygyň çykmagyna has amatlydyr. Diňe içki we daşarky ekranyň kombinasiýa görnüşi sebäpli dörän çylşyrymly önümçilik prosesini azaltmak bilen çäklenmän, material petiklemek ähtimallygyny hem peseldýär.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu konus çukuryny MS & SS plastinkasynda nädip burawlamaly? Üç ädimimiz bar, iň ýokary 20 mm galyňlykda bolup bilýän tabagy burawlamak üçin üç sany spesifikasiýa buraw desgasyny saýlaýarys. Mysal üçin, 20 mm galyňlykdaky bir tabagy buraw edenimizde, ilki bilen 18 mm çuňlugy burawlamak üçin orta ölçegli buraw bitini ulanýarys, soň bolsa soňky 2mm plastinkany burawlamak üçin kiçi buraw bitini ulanýarys, iň soňunda ýokarky deşigi ulaltmak üçin uly buraw bitini ulanýarys çuňlugyna çenli 10mm. Elbetde, plastinkanyň galyňlygy müşderileriň islegine esaslanýar, Hytaý bazarynda seýrek duş gelýän import edilýän buraw bitini ulanýarys, şonuň üçin müşderilerimiz üçin konus çukuryny ýasap bileris.

Gurnama ýygyndysy

singleimg (1) singleimg (2)

Önümleriň wideosy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň