5db2cd7deb1259906117448268669f7

Iň meşhur balyk süýdüni daşaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Iş prinsipi we aýratynlygy

Çygly balyk nahary önümçiliginde, her proseduranyň arasynda eltiş işleri nurbat konweýer tarapyndan tamamlanýar.
Işleýiş ýörelgesi, girişden iýmitlenýän çig malyň, hereketlendiriji zynjyryň üsti bilen aýlanmagy üçin hereketlendiriji hereketlendirýär, awtoulaglar bolsa durnukly gabyk bilen birlikde materialy yzygiderli öňe sürýär we rozetkadan yzygiderli iberýär. Taşlaýjy, şol bir wagtyň özünde materiallary garyşdyrýar we tolgundyrýar, balyk nahary öndürmek üçin gaty peýdaly.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlygy:

1) pleönekeý we ykjam gurluş, kiçi kesiş, aňsat gurnama.
2) Ygtybarly öndürijilik, hyzmat etmek aňsat.
3) theapyk transporty amala aşyrmak we materiallaryň iş gurşawyna täsirini azaltmak üçin gabyk doly ýapyk dizaýn.
4) Materiallary daşaýarka çeýe iş tertibi.

Gorizontal nurbat konweýer (Bir nurbat / goşa nurbat)
Arza beriş çäresi we wezipesi:

  • Balyk howzunyň düýbünde ýerleşmek üçin ýüz tutuň, çig balygy köp mukdarda saklap bilersiňiz, yzygiderli we deň derejede iýmitlenýändigine göz ýetirmek üçin aýlanyş tizligini sazlap bilersiňiz.

Adaty model: Ø350, Ø300 * 2

The Most Popular Fishmeal Conveyor Conveying Machine (8)

Metbugatdan öňki konweýer
Arza beriş çäresi we wezipesi:

  • “Cooker” we “Buraw Press” -iň arasyndaky baglanyşyga ýüz tutuň, eltip berende, çig balykdaky käbir ýagy we suwy çykaryp, nurbat basyşynyň täsirini ýokarlandyryp biler. Nebit we suw düzümi ýokary bolan çig balyk üçin aç-açan täsir edýär.

Adaty model: YYJØ300

The Most Popular Fishmeal Conveyor Conveying Machine (1)

Howa sowadyjy konweýer
Arza beriş çäresi we wezipesi:

  • Drierden soň birikmä ýüz tutuň, oňat sowadyş täsiri bilen Direrden soň ýokary temperatura bilen balyk etine garylan bug buglaryny aýryp biler.

Adaty model: 00300, Ø400

The Most Popular Fishmeal Conveyor Conveying Machine (3)

Gyryjy konweýer
Arza beriş çäresi we wezipesi:

  • The Taýýar balyk etini gowşurmak üçin ýüz tutuň, esasanam uzak aralyga eltmek üçin amatly.

Adaty model: GBJ-250, GBJ-400

Scraper-Conveyor

Gurnama ýygyndysy

singleimgsfd489f (1)singleimgsfd489f (2)The Most Popular Fishmeal Conveyor Conveying Machine (4) The Most Popular Fishmeal Conveyor Conveying Machine (5) The Most Popular Fishmeal Conveyor Conveying Machine (6) The Most Popular Fishmeal Conveyor Conveying Machine (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň