5db2cd7deb1259906117448268669f7

Galyndy bug buglary

Gysga düşündiriş:

Buglaýjynyň artykmaçlygy, çig balygy has köp ulanmagy we az energiýa sarp etmekde hasyllylygy ýokarlandyrmakdyr. Bu aralykda, daşky gurşawa bolan söýgini azaldyp biler.

 • Belok suwuny bugarmak, balyk iýmitiniň girdejisini we girdejisini ýokarlandyrmak, hapalanmagy azaltmak.
 • Buglanmak prosesi wakuum şertinde amala aşyrylýar, has pes temperaturada has täsirli bugarmaga mümkinçilik berýär.
 • Drierden emele gelen galyndy buglaryny ýylylyk energiýasy hökmünde ulanyň, önümçiligiň bahasyny we dezodizasiýa ulgamynyň işini azaldyň.
 • Buglandyryjydaky ýylylyk çalşygy turbasy poslamaýan polatdan içki diwar ýalpyldawuk turbany kabul edýär, bu kokslamak aňsat däl.
 • Circhli aýlanyş nasoslary poslamaýan polatdan goşa mehaniki möhür, uzak hyzmat wagty kabul edýär.
 • Awtomatiki iýmitlenmäge we çykmaga mümkinçilik berýän awtomatik giriş klapan bilen enjamlaşdyryldy.

Ösümlikleriň ýerleşişiniň we önümçilik prosesiniň tapawudyna görä, dört bugarýan ulgamdan müşderiler üçin iň amatlysyny üpjün ederis.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy buglaryň ýykylmagy-film bugarmagy

Köp mukdarda aýlanýan sowadyjy suwly ösümlikler üçin (deňziň, kölüň we derýanyň ýakasynda), ýokary derejeli sowadyjy diňli GNSJ seriýaly bugarýan enjamy maslahat berýäris. Köp mukdarda aýlanyş sowadyjy suwy bolmadyk ösümlikler üçin kondensatorly LNSJ seriýaly bugarýan enjamy maslahat berýäris. Kondensator sowadyjy suw bilen bugarýan ikinji emele gelen bugyň arasynda gytaklaýyn ýyladyş alyş-çalşyna ýetýär, bu sowadyjy aýlanyş suwuny diňe bir yssyz arassalamak bilen çäklenmän, sowadyjy suwuň sarp edilişini hem azaldýar. Şonuň üçin bugarýan bu görnüş, esasanam köp mukdarda sowadyjy suw bilen üpjün edip bilmeýän ösümlik üçin.

Adaty model:
GNSJ-2500L 、 3500L 、 5000L 、 6000L 、 7500L 、 10000L 、 15000L 、 20000L
LNSJ-2500L 、 3500L 、 5000L 、 6000L 、 7500L 、 10000L 、 15000L 、 20000L

Waste Vapor Evaporator (1)

GNSJ seriýaly galyndy buglary ýykylýan film bugaryjy

Waste Vapor Evaporator (2)

LNSJ seriýaly galyndy buglary ýykylýan film bugaryjy

Galyndy buglaryň köpelmegi-film bugaryjy

Kompaniýamyzyň gözleg we barlag topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrmagy we müşderilere has netijeli we ösen enjamlar bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Galyndy buglarynyň ýykylmagy-film bugarmagy - Galyndy buglarynyň ýokarlanmagy-film bugarmagy esasynda bugarmagyň täze görnüşini döretdik. Köp mukdarda aýlanýan sowadyjy suwly ösümlikler üçin (deňziň, kölüň we derýanyň ýakasynda), ýokary derejeli sowadyjy diňli GNSJ seriýaly bugarýan enjamy maslahat berýäris. Köp mukdarda aýlanyş sowadyjy suwy bolmadyk ösümlikler üçin kondensatorly LNSJ seriýaly bugarýan enjamy maslahat berýäris. Kondensator sowadyjy suw bilen bugarýan ikinji emele gelen bugyň arasynda gytaklaýyn ýyladyş alyş-çalşyna ýetýär, bu sowadyjy aýlanyş suwuny diňe bir yssyz arassalamak bilen çäklenmän, sowadyjy suwuň sarp edilişini hem azaldýar. Şonuň üçin bugarýan bu görnüş, esasanam köp mukdarda sowadyjy suw bilen üpjün edip bilmeýän ösümlik üçin.

Galyndy buglarynyň ýokarlanmagy-film bugarmagynyň artykmaçlyklary:

 • Heatylylyk çalşygy turbasynyň ýyladyş ýüzünden, bugarmagyň netijeliliginden doly peýdalanyň.
 • Material hemişe ýylylyk çalşyjy turba bilen doldurylýar we ýyladyş wagtynda içki diwary kokslamak aňsat däl, ýygy-ýygydan arassalanmagyň zerurlygy ýok.

Adaty model:
GNSJ-2500L 、 3500L 、 5000L 、 6000L 、 7500L 、 10000L 、 15000L 、 20000L
LNSJ-2500L 、 3500L 、 5000L 、 6000L 、 7500L 、 10000L 、 15000L 、 20000L

Waste Vapor Evaporator (8)

GNSJ seriýaly galyndy buglarynyň köpelmegi-film bugarmagy

Waste Vapor Evaporator (7)

LNSJ seriýaly galyndy buglarynyň köpelmegi-film bugarmagy

Gurnama ýygyndysy

Waste Vapor Evaporator (6) Waste Vapor Evaporator (5) Waste Vapor Evaporator (3) Waste Vapor Evaporator (4)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň