5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk önümçiliginiň liniýasy

Gysga düşündiriş:

  • Pyçaklar yzygiderli we pes işleýän ses bilen Dynamic Balancer tarapyndan kalibrlenýär.
  •  Söýgi, guşak örtügi we üfleýji oturgyç ýumşak polatdan, beýleki bölekleri poslamaýan polatdan, poslama garşy we ömri has uzyn.

Adaty model : 9-19NO8.6C 、 9-19NO7C 、 Y5-47NO5C

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Ölçegleri (mm)

Kuwwat (kw)

L

W

H

9-19NO8.6C

2205

1055

1510

30

9-19NO7C

2220

770

1220

15

Y5-47NO5C

1925

830

1220

11

iş ýörelgesi

Buglary daşamak Blower tarapyndan amala aşyrylýar. Birnäçe egri fan pyçagy bilen hereketlendiriji Blower esasy şahasyna berkidildi. Janköýer pyçagy herekedi hereketlendirijiniň hereketlendiriji gabygynda aýlaýar, şonuň üçin galyndy buglary impeller merkezine wilka bilen dikligine girip, fan pyçagyndan geçýär. Janköýer pyçagyndan merkezden gaçyryş güýji sebäpli buglar Blower rozetkasyndan çykýar. Hereketlendirijiniň üznüksiz işlemegi üçin, Blower buglary daşamak işini tamamlamak üçin buglary yzygiderli sorýar we boşadýar.

Gurluş Giriş

Structure Introduction

No.ok.

Düşündiriş

No.ok.

Düşündiriş

1.

Motor

3.

Esasy beden

2.

Zirzemin

4.

Çykyş bölümi

Ulanmak we hyzmat etmek

Iki ýaglaýjy nokat bar, ýagny iki ujundaky rulon. Rolikli rulmany ýokary temperaturaly ýag bilen ýaglaň. Speedokary tizlik sebäpli çalgy çalşykda bir gezek edilmeli we her ýarym ýylda ulanylandan soň çalşylmaly.
Tehniki gözleg her gezek durandan soň, şeýle hem iş döwründe geçirilmelidir.
The Blower düýbündäki kondensat suw akdyryjy turbany barlaň, onuň öňüni almaň, ýogsam Blower gabygynyň içine suw girýär.
Ow Blower işleýän döwründe, rulmanyň temperaturasynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, temperaturanyň ýokarlanmagy 40 than-dan pes bolmaly.
V V-kemer uzak wagtlap işledilenden soň geýilende, täsirlerine täsir etmezlik üçin çalşyň.
The Işleýän döwürde toky barlaň, hereketlendirijiniň bahasyndan ýokary bolmaly däldir, ýogsam motora zeper ýeter. Buglaryň girişini sazlamak bilen bahany dolandyryň.

Gurnama ýygyndysy

Blower (1) Blower (5) Blower (2) Blower (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň